Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

JO: Det krävs snabba åtgärder för att förebygga självmord bland fångar

Informationen och förfarandena måste förbättras


Riksdagens JO Petri Jääskeläinen föreslår i sin framställning att Brottspåföljdsverket skyndsamt bereder anvisningar om hur självmord i fängelserna ska kunna förebyggas.
 
JO anser att anvisningarna bör fästa uppmärksamhet vid identifieringen och bemötandet av självmordsbenägna. Anvisningarna bör dessutom gälla informationsutbytet mellan övervaknings- och hälsovårdspersonalen och inom dessa grupper.
 
Det är också skäl att ge närmare anvisningar om samarbetet och ansvarsfördelningen mellan dessa grupper samt om uppföljningen av fångarnas hälsotillstånd och om förfarandet vid plötsliga sjukdomsfall. Dessutom behövs det klara regler för genomgång efteråt av händelser i samband självmord och självmordsförsök.

Brister i informationen och ansvarsfördelningen

JO har med anledning av en fånges självmord låtit göra en förundersökning för att utreda om fängelsepersonalen i det aktuella fallet försummat sina tjänsteplikter. Jääskeläinen anser i sitt beslut som han gav i juni att det inte fanns tillräckliga bevis för brott mot tjänsteplikt och väckte därför inte åtal.

På grund av vad som framgått vid förundersökningen anser Jääskeläinen det dock vara skäl att i egenskap av laglighetsövervakare utarbeta en utredning över sina iakttagelser och ge en allmän bedömning av hur självmord i fängelserna kan förebyggas.

JO ber Brottspåföljdsverket senast 14.12.2012 meddela vilka åtgärder det vidtagit i ärendet.


Fängelsemyndigheterna har ett stort ansvar

JO hänvisar till Europadomstolens rättspraxis enligt vilken fängelsemyndigheterna har ett stort ansvar för övervakningen av självmordsbenägna fångar.

Europadomstolen har gett några fällande domar som gällt fångars självmord. I domsmotiveringarna konstaterar domstolen att enligt artikel 2 i Europeiska människorättskonventionen får staten inte beröva någon livet. Dessutom ska den också skydda envars rätt till livet. Detta kan även utsträckas till åtgärder varmed en person skyddas mot fara som han eller hon själv har framkallat.

Som ett exempel nämner Jääskeläinen fallet Jasinska v. Polen där skötarna vittnade att läkemedel delats ut enligt reglerna och under deras övervakning. Europadomstolen ansåg dock att det fanns sådana strukturella brister i fängelsets rutiner som möjliggjorde en fånges självmord och att det sålunda skett ett brott mot artikel 2 i Europeiska människorättskonventionen.

JO:s framställning dnr 2357/12 in sin helhet (på finska). Närmare information ger JO-sekreterare Iisa Suhonen, tfn (09) 432 3341.