Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

JO: Det behövs lagstiftning om säkerheten inom metrotrafiken

Det finns ingen utomstående övervakning av Helsingfors metro

Helsingfors metrotrafik, i synnerhet säkerhetskraven och övervakningen av att de efterlevs, borde regleras på lagnivå, anser riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen i ett färskt beslut.

- Ju större säkerhetsintresse som sammanhänger med en verksamhet, desto större är också det offentliga intresset för regleringen och övervakningen av verksamheten.

Det säkerhetsintresse som sammanhänger med metron måste enligt JO:s åsikt anses vara exceptionellt stort med beaktande av att den årligen används av närmare 58 miljoner passagerare. Efter att västmetron byggts ut kommer trafiken att öka avsevärt.

Det finns lagstiftning om cyklar men inte om metron

För metroverksamheten och -trafiken gäller för närvarande inte över huvud taget något regelverk på lagnivå utan endast regler som tillkommit inom ramen för den kommunala självstyrelsen. Helsingfors stads trafikverk (HST) bestämmer själv metrosystemets säkerhetsnivå och sköter själv övervakningen. Trafikverket besiktigar också själv sin materiel.

Justitieombudsmannen anser att det är märkligt att metrotrafiken är den enda trafikformen vars säkerhetsfaktorer och övervakning inte över huvud taget regleras i lag. I detta avseende skiljer sig metrotrafiken från alla andra trafikformer.

- Exempelvis i landsvägslagen föreskrivs om behörighetsvillkor för färjförare samt om besiktning av färjor och i fordonslagen föreskrivs hur cyklar ska vara konstruerade och utrustade. Däremot säger lagen ingenting om metron, som årligen transporterar miljontals passagerare.

Stadens regelverk gäller inte utomstående

Affärsverket HST:s direktion har godkänt en metrotrafikstadga med säkerhetsföreskrifter för metrotrafiken. Stadgan reglerar bl.a. ansvarsfrågor och behörighetsvillkor samt tillstånd att framföra metrotåg. Stadgan innehåller också bestämmelser om styrning och övervakning av trafiken. Vidare innehåller den bestämmelser om metrotågens utrustning och besiktning.

- Det är fråga om stadens interna regelverk vars rättsliga status är jämförbar med föreskrifter som arbetsgivaren utfärdar med stöd av sin arbetsledningsrätt. Ett sådant regelverk kan inte tillämpas på utomståendes rättigheter och skyldigheter, konstaterar Jääskeläinen.

Järnvägslagstiftningen gäller inte metron

Järnvägslagstiftningen reglerar inte metrotrafiken. Metrotrafiken omfattas inte av kommunikationsministeriets och Trafiksäkerhetsverket Trafis övervakning och befogenheter. Metrotrafiken övervakas inte heller av någon annan utomstående instans.

I EU regleras metrosystemen inte genom samma lagstiftning som järnvägssystemen. Detta innebär enligt justitieombudsmannens uppfattning dock inte att metrosystemen inte kan eller bör regleras i lagstiftning på nationell nivå.

I de övriga nordiska länderna och Tyskland är metroverksamheten reglerad på lagnivå och en särskild myndighet övervakar säkerheten.

Helsingfors kan inte övervaka metrotrafiken i Esbo

Kommunikationsministeriet konstaterar i sitt yttrande till justitieombudsmannen att ministeriet i samråd med Trafi och HST kan utreda om Trafi eventuellt får utfärda tekniska föreskrifter och säkerhetsföreskrifter för metro- och spårvägstrafiken. Detta skulle förutsätta lagstiftningsåtgärder.

Enligt ministeriet är det skäl att samtidigt utreda hur övervakningen av metrotrafiken ska ordnas då metronätet byggs ut till Esbo.

Affärsverket HST:s direktion ansåg i mars, då den nya metrotrafikstadgan godkändes, att HST bör samråda med kommunikationsministeriet då föreskrifterna utvecklas och lagstiftningen om metrotrafiken bereds.

Två klagomål i ärendet

JO har prövat ärendet med anledning av två klagomål. Föreningen Raitio- ja metrohenkilökunnan yhdistys JHL ry kritiserade den omständigheten att det saknas bestämmelser på lagnivå om metrotrafiken och dess säkerhet, vilket också har relevans för de säkerhetsansvariga personernas rättssäkerhet.

Också i ett annat klagomål kritiserades metrotrafikens säkerhetsarrangemang och undersökningen av olyckor som inträffat i metron.

Framställning till kommunikationsministeriet

JO framställer att kommunikationsministeriet vidtar åtgärder för att på lagnivå reglera metrotrafiken samt i synnerhet säkerhetskraven och övervakningen av att de efterlevs. Han ber kommunikationsministeriet senast 31.12.2013 meddela vilka åtgärder ministeriet vidtagit.

JO:s beslut dnr 448/4/11 och 3865/4/12 i sin helhet (på finska).
Närmare information ger referendarierådet Pasi Pölönen, tfn (09) 432 3345.