Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

JO avgjorde rekordstort antal klagomål 2012

Handläggningstiderna ändå förkortades


Riksdagens justitieombudsman avgjorde i fjol sammanlagt 4 630 klagomål och 60 ärenden på eget initiativ, vilket är ca 240 klagomål fler än året innan.

Vid JOs kansli avgjordes under år 2012 ca 300 fler klagomål än det kom in. Under året inkom 4 330 klagomål för prövning, vilket var drygt 100 fler än året innan.

Under året gjorde JO också 147 inspektioner, vilket var nytt rekord.


Fler socialvårdsklagomål

Ca hälften av klagomålen gällde fortfarande några stora ärendegrupper, dvs. polisen, socialvården, hälso- och sjukvården samt fångvården.

Mest ökade dock socialvårdsklagomålen. Under år 2012 kom det in ca 660 klagomål som gällde socialvården, medan motsvarande siffra för 2011 var 550. Under fjolåret gällde 720 klagomål polisen, ca 520 hälso- och sjukvården och ca 370 fängelserna.

Under de senaste tio åren har totalantalet klagomål ökat med ca 70 %. Ökningen har skett uttryckligen i de ovan nämnda stora ärendegrupperna. Över hälften av klagomålen kommer in per e-post.

Året innan, då 4 385 klagomål avgjordes, slogs det tidigare rekordet med över 400 klagomål.


Ungefär en femtedel var åtgärdsavgöranden

JO gav under året 39 anmärkningar och meddelade i 667 fall sin uppfattning i klandrande eller vägledande syfte. Dessutom gjorde JO drygt 30 framställningar om rättelse av fel eller om utveckling av bestämmelser. I 11 fall föreslog JO gottgörelse. Allt som allt ledde nästan vart femte klagomål till någon åtgärd.

Också merparten av åtgärderna gällde polisen, social- och hälsovården samt fångvården.

Å andra sidan riktas färre åtgärder mot domstolarna, skattemyndigheterna, åklagarna och socialförsäkringen. En bidragande orsak är att de klagomålen ofta gäller domstolsbeslut vilkas innehåll JO i allmänhet inte kan befatta sig med.
 

Lagändringen märks

De nya bestämmelser som trädde i kraft 2011 har gett JO större befogenheter vid prövningen av klagomål. Dessutom har preskriptionstiden när det gäller klagomål begränsats till två år och det har blivit möjligt att överföra klagomål till andra behöriga myndigheter.

Under år 2012 gällde 137 klagomål preskriberade ärenden och därför inte togs upp till prövning medan 172 klagomål överfördes till andra myndigheter.


Dubbelt fler inspektioner
 
Till justitieombudsmannens uppgifter hör också att göra inspektioner i ämbetsverk och inrättningar. De viktigaste inspektionsobjekten är fängelserna, polisfängelserna, vårdinrättningarna och försvarsmaktens enheter.

Under år 2012 gjordes sammanlagt 147 inspektioner, jämfört med 118 år 2011 och 68 år 2010. Inspektionerna gjordes i större utsträckning än tidigare under ledning av föredragande.

Efter att JOs statistik för år 2012 har justerats kommer den att läggas ut på sidan JO:s verksamhet.

  
Närmare information ger informatör Kaija Tuomisto, tfn (09) 432 3352.