Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Jämlikhetsproblem i utkontraktering av intressebevakningstjänster i förmyndarverksamheten

Justitieombudsmannen föreslår åtgärder för justitieministeriet

Enligt riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen likabehandlas inte personer, dvs. huvudmän, inom allmän intressebevakning då det inom den utkontrakterade intressebevakningen tillsätts mervärdesskatt på intressebevakningsarvoden. Justitieombudsmannen utredde utkontrakteringen av intressebevakningen på eget initiativ.

Rättshjälpsbyråer har de senaste åren alltmer upphandlat allmänna intressebevakningstjänster från olika tjänsteleverantörer, såsom kommuner, advokatbyråer och andra privata företag. Därefter har högsta förvaltningsdomstolen bestämt att mervärdesbeskattning ska genomföras på intressebevakningsarvode som betalas till företag som erbjuder intressebevakningstjänster. Åtminstone för en kommuns del som fungerat som tjänsteleverantör har skatteförvaltningens ståndpunkt varit densamma. Till följd har dessa tjänsteleverantörer lagt till skatteandelen till de arvoden som uppbärs av huvudmännen. Om rättshjälpsbyrån själv sköter om intressebevakningen är arvodet skattefritt.

Huvudmännens betalningsskyldigheter är således olika beroende på hur rättshjälpsbyråerna har ordnat de allmänna intressebevakningstjänsterna i sina regioner.

Möjligheten att upphandla allmänna intressebevakningstjänster grundar sig på lag. Också skyldigheten för tjänsteleverantörerna att erlägga mervärdesskatt på intressebevakningsarvoden som uppbärs av huvudmän grundar sig på lag och tillhörande domstols- och myndighetsbeslut.

Dessa förfaranden som i sig grundar sig på lag har dock tillsammans lett till ett tydligt strukturellt missförhållande som bryter mot jämlikheten hos personer inom intressebevakning. Personen kan i praktiken inte själv inverka på om hans eller hennes saker sköts av en rättshjälpsbyrå eller tjänsteleverantör. Således kan han eller hon i praktiken mycket slumpmässigt och ofrivilligt omfattas av mervärdesskattepliktiga tjänster från en tjänsteleverantör utan att veta eller förstå innebörden av mervärdesskattskyldigheten.

"Missförhållandet är allvarligt eftersom det riktar sig till sårbara personer som själv saknar förmåga att bevaka sina intressen eller sköta sina personliga eller ekonomiska angelägenheter", konstaterar justitieombudsman Jääskeläinen. Det är fråga om en sådan kränkning av jämlikhet som enligt justitieombudsmannen bör gottgöras till de berörda huvudmännen.

Justitieministeriet har meddelat att det på ministeriets initiativ har inkluderats ett anslag på 587 0001) euro i budgeten för år 2015 för gottgörelse till huvudmän som omfattas av de utkontrakterade allmänna intressebevakningstjänsterna. Justitieombudsmannen ser positivt på detta.

Det har dock lämnats obesvarat om gottgörelsen är menad att genomföras endast i framtiden. Justitieombudsmannen anser att utöver framtiden bör gottgörelsen riktas till alla sådana huvudmän som ofrivilligt, ovetande eller oförstående redan har hamnat betala höjda intressebevakningsarvoden med mervärdesskatt.

Justitieombudsmannen har bett justitieministeriet meddela om sina åtgärder före utgången av detta år.

Vid utgången av år 2013 omfattade den allmänna intressebevakningen cirka 35 800 personer, varav tjänster som erbjuds av tjänsteleverantörer omfattade cirka 3 300 huvudmän.

Justitieombudsman Petri Jääskeläinens beslut dnr 3108/2/12 i sin helhet (på finska). Mer information fås av äldre justitieombudsmannasekreterare Mikko Sarja, tfn 09 432 3364.
 
 
1) Summan har korrigerats 19.11.2014