Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Verktyg för självutvärdering för aktörer som ordnar specialomsorger för utvecklingsstörda

Människorättscentret och riksdagens justitieombudsman har producerat ett verktyg för självutvärdering som är avsett att stödja de åtgärder som tjänsteleverantörer och -producenter som ordnar specialomsorger för utvecklingsstörda vidtar för att stärka klienternas självbestämmanderätt.

Verktyget för självutvärdering består av frågor som hjälper aktörer som ordnar specialomsorger att självständigt bedöma hur väl boendeserviceenheternas verksamhet och verksamhetssätt stödjer och stärker klienternas självbestämmanderätt.

Verktyget för självutvärdering innehåller exempel på rättspraxis och laglighetsövervakarnas ställningstaganden i anslutning till hur självbestämmanderätten ska förstås och vilka åtgärder som krävs av tjänsteleverantörer och -producenter för att stärka den.

Verktyg för självutvärdering och tillhörande ytterligare information hittas här:
https://www.manniskorattscentret.fi/rattigheter-for-personer-med-fun/manniskorattscentrets-arbete/grundlaggande-och-manskliga-rattigh/

Verktyget för självutvärdering har utvecklats och producerats i samarbete mellan Människorättscentret och riksdagens justitieombudsman inom projektet för grundläggande och mänskliga rättigheter inom boendeservice.

För mer information vänligen kontakta Människorättscentret, sakkunnig Mikko Joronen, tfn 09 432 3784 och justitieombudsmannens kansli, referendarieråd Minna Verronen, tfn 09 432 3394.