Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Människorättscentret och den nationella människorättsinstitutionen fyller 10 år – arbetet för mänskliga rättigheter och rättsstaten är nu allt viktigare

I mars är det tio år sedan Människorättscentret, som grundades i anslutning till justitieombudsmannens kansli, började sitt arbete. Detta var en nationellt viktig milstolpe för de grundläggande och mänskliga rättigheterna, eftersom det samtidigt innebar uppkomsten av Finlands nationella människorättsinstitution. Institutionen har en viktig uppgift i uppföljningen, främjandet och tryggandet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna samt i det internationella människorätts- och rättsstatssamarbetet. 

Försvarandet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna samt rättsstaten är allt viktigare då deras värde bestrids på olika sätt.

Finlands nationella människorättsinstitution består av en helhet som utgörs av riksdagens justitieombudsman, Människorättscentret och dess Människorättsdelegation. Tillsammans täcker deras omfattande befogenheter och uppgifter de kriterier och uppgifter som FN fastställt för den nationella människorättsinstitutionen (s.k. Parisprinciperna). De nationella människorättsinstitutionerna är självständiga och oberoende organ inrättade genom lag.

Människorättscentrets lagstadgade uppgift är att främja och följa tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna samt öka samarbetet och informationsutbytet mellan olika aktörer. Centret deltar aktivt i internationellt och europeiskt människorätts- och rättsstatssamarbete. Människorättscentrets direktör är ordförande för det europeiska nätverket för nationella människorättsinstitutioner (ENNHRI) och styrelsemedlem i det globala nätverket (GANHRI) under den treårsperiod som inleds den 31.3. 

Människorättsdelegationen är Människorättscentrets viktiga samarbetsorgan, vars medlemmar representerar mångsidig kunskap om de grundläggande och mänskliga rättigheterna inom olika områden i samhället. Delegationen behandlar omfattande och principiellt viktiga människorättsfrågor, främjar informationsutbyte och ger ställningstaganden. 

I egenskap av högsta laglighetsövervakare övervakar riksdagens justitieombudsman att alla myndigheter och privata instanser som sköter ett offentligt uppdrag följer lagen och fullföljer sina skyldigheter. Justitieombudsmannen undersöker klagomål, gör inspektioner och tar egna initiativ. I egenskap av nationellt övervakningsorgan övervakar justitieombudsmannen alla frihetsberövade personers rättigheter och behandling. Vid utövningen av sitt ämbete övervakar justitieombudsmannen att de grundläggande och mänskliga rättigheterna tillgodoses. 

Justitieombudsmannen, Människorättscentret och dess delegation sköter tillsammans som lagstadgad specialuppgift uppföljningen och främjandet av genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Tätt samarbete görs även särskilt i frågor som gäller äldre personers rättigheter. 

Människorättscentrets och -institutionens tioårsjubileum firas på olika sätt under år 2022. Närmare information om tillställningar och evenemang ges separat. 

Bakgrundsinformation

Regeringens proposition om inrättande av Människorättscentret (på finska):
https://bin.yhdistysavain.fi/1586428/fA9OcNUmFXPdO8KHVTLB0UqnUk/IOK-HE%20205-2010.pdf

Mer information om Finlands nationella människorättsinstitution 
https://www.oikeusasiamies.fi/sv/web/guest/finlands-nationella-institution-for-manskliga-rattigheter- 

Parisprinciperna (på finska):
https://bin.yhdistysavain.fi/1586428/RK7qk5ca6NQ7dTeYaE9r0UqnUm/Pariisin%20periaatteet_fi.pdf

Mer information ger Sirpa Rautio, direktör, Människorättscentret, sirpa.rautio@ihmisoikeuskeskus.fi, +358 50 574 1137