Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Rättigheterna och ställningen för offer för människohandel stärks genom ändringar i lagstiftningen

Biträdande justitieombudsman (BJO) Maija Sakslin avgjorde den 27 juni 2019 ett ärende om hjälpinsatser till offer för människohandel. Ärendet gällde ordnandet av hjälpinsatser och social service för en person som blivit offer för grov människohandel. I avgörandet konstaterades att socialförvaltningen försummat sin lagstadgade skyldighet att ordna de hjälpinsatser och den sociala service som offret för människohandel behövde. Socialförvaltningens försummelser äventyrade väsentligt klientens rättsskydd och personens särskilda rätt till de hjälpinsatser som ges till offer för människohandel. Med anledning av att försummelserna var exceptionellt allvarliga framställde BJO utöver sin anmärkning att kommunen gottgör offret för kränkningarna av personens grundläggande rättigheter.

Kommunen i fråga har bett om ursäkt för felaktigt förfarande och betalat 3900 euro i gottgörelse för kränkta grundläggande rättigheter.

När BJO undersökte ärendet väcktes oro på allmännare plan för hur offer för människohandel får hjälp och hur väl kommunerna känner lagstiftningen som gäller offer för människohandel. 

I sitt avgörande hänvisade BJO till diskrimineringsombudsmannens berättelse som riksdagen har godkänt och till det relaterade ställningstagandet RS 45/2018 rd. I ställningstagandet förutsatte riksdagen att statsrådet vidtar de åtgärder som behövs för att säkerställa att offer för människohandel har lika rätt till hjälp samt utreder eventuella behov av ändringar i lagstiftningen (bland annat) när det gäller att hjälpa offer för människohandel och säkerställa att hjälpen är inriktad på offret. 

BJO beslutade att påskynda beredningen av de ändringar som riksdagen krävt genom att skicka social- och hälsovårdsministeriet en begäran om utredning av ministeriets åtgärder i ärendet före utgången av 2019. 

Som sina åtgärder meddelade social- och hälsovårdsministeriet att det har utfärdat Kommuninfo 3/2019 om hjälp till offer för människohandel. I sin utredning hänvisade ministeriet dessutom till anteckningarna i regeringsprogrammet och till planen för verkställande av anteckningarna i regeringsprogrammet som avtalats mellan fyra ministerier. I utredningen konstaterades att strukturerna för arbetet mot människohandel behöver förtydligas och få bestående resurser. Systemet måste också förenklas för att säkerställa jämlika tjänster oberoende av kommunplats. Dessutom måste åtgärderna för att identifiera barnoffer och förebygga människohandel och prostitution effektiveras.

Enligt ministeriets meddelande kommer en separat lag att stiftas om hjälp till offer för människohandel. Samtidigt kompletteras social- och hälsovårdslagarna med hänvisningar till offer för människohandel, lagen om mottagande uppdateras och eventuella andra behov av lagändringar och EU-lagstiftningen beaktas. 

I fortsättningen hör hjälpen till offer för människohandel till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde, men den nya lagstiftningen bereds i samarbete med inrikesministeriet, justitieministeriet och arbets- och näringsministeriet. Statsrådets gemensamma människohandelskoordinator har utsetts vid justitieministeriet.

Beslutet om hjälpinsatserna för offer människohandel 3489/2017 har publicerats (på finska) på justitieombudsmannens webbplats www.ombudsman.fi.

Mer information ger informatör Citha Dahl tfn 09 432 3352.