Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Äldre personer som bor hemma får inte alltid de tjänster de behöver av kommunen

En enkät som riksdagens justitieombudsman och Människorättscentret låtit göra visar att nästan 75 procent av alla personer över 69 år som bor hemma tyr sig till sina anhöriga då de behöver hjälp. De närståendes roll framhävs särskilt i fråga om stöd för att kunna röra sig utanför hemmet, där den offentliga servicens och frivilligverksamhetens andel var liten. Dessutom är över en fjärdedel av klienterna inom hemvården tvungna att utöver de kommunala tjänsterna använda tjänster som de själva betalar för, såsom städ- och hemvårdstjänster.
 
Den största obalansen mellan servicebehovet och tillgången till tjänster förekommer inom olika tjänster som upprätthåller funktionsförmågan, till exempel stöd för det psykiska välbefinnandet, fysio- och ergoterapitjänster i hemmet, dag- och servicecenterverksamhet samt fotvård. Man upplever också att det behövs mer rådgivning och information om tjänsterna samt mer färdtjänster.
 
Användningen av hemvårdstjänster har ökat
 
Respondenternas användning av alla tjänster inom hemvården hade ökat under coronapandemin jämfört med tiden före coronapandemin. Däremot hade användningen av alla andra social- och hälsovårdstjänster minskat. Mest hade användningen av hälsostationernas läkartjänster, mun- och tandvård samt rehabiliterings- och hjälpmedelstjänster minskat. Endast en femtedel hade erbjudits hjälp av kommunerna på grund av coronapandemin, till exempel för att sköta butiksärenden.
 
Resultaten av undersökningen stöder inriktningen av laglighetsövervakningen
 
Enkäterna gav viktig information om servicebehovet och tillgången till tjänster. Informationen utnyttjas i laglighetsövervakningen. Laglighetsövervakningen riktas utifrån resultaten av undersökningen till de brister i hemvårdens tjänster som äldre personer identifierat. Biträdande justitieombudsmannen (BJO) har för avsikt att utreda hur kommunerna erbjuder äldre personer tjänster för förebyggande av ensamhet, upprätthållande av funktionsförmågan och rehabilitering när coronapandemin fortsätter. 
 
- I min laglighetsövervakning bedömer jag särskilt hur rättigheterna tillgodoses för personer som inte har anhöriga eller närstående som stöd. Det är också viktigt att följa hur man lyckats stödja anhöriga och närstående, säger biträdande justitieombudsman Maija Sakslin.
 
Slutsatser för Människorättscentrets arbete
 
Resultaten från enkäten utnyttjas vid Människorättscentret för att främja äldre personers grundläggande fri- och rättigheter och mänskliga rättigheter i uppföljningen och rapporteringen av rättigheterna, både i hemlandet och i de internationella tillsynsorganens processer. Dessutom kommer de att beaktas i de fortsatta åtgärderna inom projektet för att främja äldre personers självbestämmande och äldrerådsprojektet samt bland annat i utbildning.
 
Bakgrund
 
Riksdagens justitieombudsman och Människorättscentret anlitade i början av 2021 Taloustutkimus Oy för att göra en enkätundersökning om tillgången till service och servicebehovet för personer över 70 år som bor hemma. I enkäten intervjuades 1 504 personer som fyllt 70 år per telefon. I en enkät i en internetpanel riktad till äldre personers anhöriga (1 654 respondenter) kartlades dessutom de anhörigas bedömning av föräldrarnas servicebehov och användning av tjänster. En motsvarande enkätundersökning genomfördes senast 2017.
 
Enkäten från 2021 har publicerats (på finska) på justitieombudsmannens webbplats
 
Mer information ger  äldre justitieombudsmannasekreterare Johanna Koli (justitieombudsmannens kansli), tfn 09 432 3389 och sakkunnig Sanna Ahola (Människorättscentret), tfn 09 432 3783.