Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Hyvinge stad fördelade valreklamplatser på felaktiga grunder

10.3.2004

Biträdande justitieombudsman Petri Jääskeläinen betonar att alla partier och grupper skall behandlas likvärdigt vid fördelningen av platser för valreklam i staden. Han konstaterar att Hyvinge stad inte behandlade partierna jämbördigt då den inför 2003 års riksdagsval fördelade platserna för utomhusreklam enligt partiernas understöd vid föregående val.

Nylands gröna rf (sedermera Gröna Nyland rf) klagade hos justitieombudsmannen över att Hyvinge stad hade särbehandlat partierna. Till följd av särbehandlingen fick Socialdemokraterna, Centern och Samlingspartiet tre reklamplatser var, medan Vänsterförbundet, Svenska folkpartiet, Gröna förbundet och Kristdemokraterna fick två platser var och de övriga en plats var.

Biträdande justitieombudsmannen anser att Hyvinge stad kränkte principen om ett likvärdigt och opartiskt bemötande då den fördelade reklamplatserna i proportion till det föregående valresultatet. Han framhåller att enligt vallagen har alla partier samma rätt att ställa upp kandidater. Genom utomhusreklam vill partierna påverka sitt understöd. Alla partier och grupper som har ställt upp kandidater skall behandlas opartiskt och på likvärdiga grunder vid fördelningen av valreklamplatser.

Enligt stadsstyrelsens utredning hade man före fördelningen av platserna för utomhusreklam förhandlat om saken med partierna och grupperna samt tagit reda på hur många reklamplatser de önskade. Några egentliga skriftliga beslut hade emellertid inte fattats om fördelningen av reklamplatserna.

Biträdande justitieombudsman Jääskeläinen konstaterar att Hyvinge stads förfarande var felaktigt också i detta avseende. Eftersom inga skriftliga beslut hade fattats om fördelningen kunde dennas laglighet inte överklagas till en besvärsmyndighet. Förfarandet kränkte sålunda grundlagens bestämmelse om vars och ens rätt få beslut om sina rättigheter och skyldigheter behandlade vid domstol.

Kommunerna har ingen lagstadgad skyldighet att ordna valreklam, men detta har i rättspraxis ansetts vara en uppgift som hör till den kommunala självstyrelsen. Kommunerna har sålunda organiserat utomhusreklamen med tanke på stadsbildens enhetlighet, trafiksäkerheten och den allmänna ordningen. De har på egen bekostnad placerat ut ställningar för valaffischer på vissa platser och avlägsnat dem efter valet.


Närmare uppgifter ger justitieombudsmannasekreterare Ulla-Maija Lindström, tfn (09) 432 3355.

Justitieombudsmannens beslut dnro 1175/4/03 i sin helhet (på finska).