Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Långa handläggningstider vid Skatteförvaltningen för begäranden om omprövning som gäller inkomstbeskattning för personkunder

Biträdande justitieombudsman (BJO) Maija Sakslin har med anledning av ett flertal klagomål gjort en bedömning av dröjsmål vid handläggningen av personkunders omprövningsbegäranden 

Drygt två och ett halvt år lång handläggning av begäranden om omprövning

En klagandes begäranden om omprövning var anhängiga vid Personbeskattningsenheten i 14 månader utan att aktiva åtgärder vidtogs. De var också anhängiga vid skatterättelsenämnden i 9 månader innan nämnden med anledning av den inkomna redogörelsen återlämnade dem till Personbeskattningsenheten för beredning. 

Sett till den totala handläggningstiden för klagandens begäranden om omprövning var de alltså anhängiga i drygt två år utan att aktiva åtgärder vidtogs. Även om skatterättelsenämnden hävdat att den inväntade förvaltningsdomstolens avgörande, som påverkade ärendet, kunde inte BJO betrakta det som godtagbart att skatterättelsen i ett ärende som redan varit anhängigt oskäligt länge inte återlämnade sakerna för beredning förrän efter 9 månader.  

BJO konstaterade att handläggningen av klagandens omprövningsbegäranden vid Skatteförvaltningen inte uppfyllde rättigheten enligt grundlagen att på behörigt sätt och utan ogrundat dröjsmål få sin sak behandlad. Med beaktande av ärendets ekonomiska betydelse för klaganden – det belopp som lagts till klagandens inkomster var sammanlagt omkring 430 000 euro – gav BJO Skatteförvaltningen en anmärkning för dess lagstridiga försummelse att handlägga klagandens omprövningsbegäranden på behörigt sätt och utan ogrundat dröjsmål.

Flera utdragna handläggningstider 

I ett annat klagomål överskred handläggningen av omprövningsbegäran avsevärt den uppskattning av en handläggningstid på 12 månader som Skatteförvaltningen meddelat. Vid bedömningen av det klandervärda i förfarandet beaktade BJO ärendets ekonomiska betydelse för klaganden – det handlade enligt uppskattning om flera år av löneinkomster som lagts till klagandens inkomster – samt att Skatteförvaltningen hade beklagat tiden för handläggning av klagandens omprövningsbegäran. BJO delgav Skatteförvaltningen sin uppfattning om att över 20 månaders handläggningstid för en omprövningsbegäran inte uppfyllde det rättsskydd som grundlagen tryggar i form av vars och ens rätt att på behörigt sätt och utan ogrundat dröjsmål få sin sak behandlad.

I de övriga klagomål som BJO bedömde, uppgick handläggningstiderna för omprövningsbegärandena till 19, 17 respektive 16 månader. Även om de respektive handläggningstiderna vid såväl Personbeskattningsenheten som skatterättelsenämnden underskred Skatteförvaltningens mål på 12 månader, ansåg BJO att de totala handläggningstiderna för omprövningsbegärandena blev oskäligt långa ur kundernas synvinkel. 

Enligt Skatteförvaltningen har man redan i allt högre grad omorganiserat personalen för handläggning av anhängiga begäranden om omprövning och handlägger omprövningsbegärandena effektiverat så att handläggningstiderna ska bli kortare. Skatteförvaltningens mål är att under 2021 i genomsnitt handlägga omprövningsbegäranden som gäller personbeskattning inom 250 dagar från att de inkommit.

BJO konstaterade att handläggningstiden för omprövningsbegäranden gällande inkomstbeskattning enligt den prognos som uppdaterats på Skatteförvaltningens webbplats den 8 september 2020 var 12 månader. Enligt prognoserna av den 19 april 2021 och 3 september 2021 var handläggningstiden emellertid 16–18 månader.

Enligt BJO är så lång handläggningstid för en omprövningsbegäran problematisk med tanke på rättsskyddet för Skatteförvaltningens kunder. Särskilt i de fall där ändring söks efter begäran om omprövning förlänger omprövningsskedet den totala handläggningstiden för ärendet. Med tanke på adekvat tillgodoseende av rättsskyddet är det därför viktigt att omprövningsbegäranden behandlas skyndsamt. BJO Sakslin delgav Skatteförvaltningen sin uppfattning.

Biträdande justitieombudsman Maija Sakslins avgöranden om Skatteförvaltningens långa handläggningstider har publicerats i helhet (på finska) på justitieombudsmannens webbplats www.ombudsman.fi: 4973/2020, 8222/2020, 5403/2020, 7429/2020 och 8496/2020.

Mer information ger referendarierådet Ulla-Maija Lindström, tfn 09 432 3355.