Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Helsingfors tolkade lagen fel i ett förköpsärende

Helsingfors förre biträdande stadsjurist och en hyresförhandlare fick anmärkning av biträdande justitieombudsmannen

 


25.3.2004

 

 

Riksdagens biträdande justitieombudsman Petri Jääskeläinen har gett Helsingfors stads förre biträdande stadsjurist och en hyresförhandlare anmärkning för felaktig lagtolkning då staden hade beslutat utnyttja sin förköpsrätt till en fastighet på en ö utanför Skatudden.

 

Lägenheten Katajanokankari jämte byggnader bytte i januari 2001 ägare genom ett fastighetsköp. I april 2001 meddelade Helsingfors stad köparen och säljaren att stadsstyrelsen beslutat att staden utnyttjar sin förköpsrätt. Köparen överklagade beslutet till förvaltningsdomstolen.

 

Trots att ärendet fortfarande behandlades i förvaltningsdomstolen lovade hyresförhandlaren fastighetens förre hyresgäst att staden ingår ett hyresavtal med denne och att hyresgästen får hålla sina tillhörigheter på fastigheten.

 

Köparen klagade hos justitieombudsmannen över att han inte på över ett år hade kunnat använda sin fastighet för boende, eftersom den förre hyresgästen hade bytt ut låset till den byggnad som stod på fastigheten och förvarade sina tillhörigheter där.

 

Biträdande justitieombudsmannen framhåller i sitt avgörande att hyresförhandlaren bröt mot förköpslagen då han gav den förre hyresgästen rätt att förvara sina tillhörigheter på klagandens fastighet. Enligt lagen har den ursprunglige köparen besittningsrätt till fastigheten och rätt att bestämma om dess användning tills beslutet om utnyttjande av förköpsrätten har vunnit laga kraft. Den biträdande stadsjuristen hade inte ingripit i hyresförhandlarens tillstånd och inte heller gett den förre hyresgästen rådet att be den rätte ägaren om lov att förvara sina tillhörigheter på fastigheten.

 

Biträdande justitieombudsman Jääskeläinen konstaterar att köparen enligt lagen hade rätt att använda fastigheten då han blivit ägare till den. Staden hade i detta fall på ett avgörande sätt påverkat ägarens möjligheter att använda sin fastighet, då den gav den förre hyresgästen tillstånd att förvara sina tillhörigheter på den. Stadens representant borde ha bett hyresgästen vända sig till den rätte ägaren med sin begäran. Detta råd gav staden först då den över ett år senare återkallade sitt tillstånd.

 

Helsingfors förvaltningsdomstol upphävde stadsstyrelsens beslut om att utnyttja förköpsrätt i ärendet.

 

Stadsstyrelsen anförde i sitt yttrande till biträdande justitieombudsmannen att det inte kunde påvisas att tjänstemännen handlat felaktigt eller klandervärt.

 

Biträdande justitieombudsman Jääskeläinen uppmärksammar Helsingfors stad på att de tjänstemän som handlägger hyresavtalsärenden bör instrueras om tillämpningen av förköpslagen, i synnerhet om besittningsrätten till en fastighet innan ett beslut om utnyttjande av förköpsrätt har vunnit laga kraft.

 

 

Närmare uppgifter ger äldre justitieombudsmannasekreterare Riitta Länsisyrjä, tfn 432 3363.


Biträdande justitieombudsmannens beslut dnr 864/4/02  i sin helhet (på finska).