Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Helsingfors socialverk tillämpade lagen felaktig

 
Gravt handikappades möjligheter att delta i dagverksamhet äventyrades
 
Biträdande JO Maija Sakslin kritiserar Helsingfors stads socialverks praxis att bevilja gravt handikappade färdtjänst till dagverksamhet med stöd av socialvårdslagen och inte med stöd av handikappservicelagen. En sådan praxis kan äventyra förverkligandet av gravt handikappades rättigheter.

Sakslin framhåller i sitt beslut att frågan om en klient är i behov av färdtjänst alltid måste avgöras individuellt och att transport ska beviljas enligt den lag som är förmånligast för kunden.

Helsingfors stad debiterar 2,50 euro för färdtjänst till dagverksamhet, men om färdtjänsten beviljades enligt handikappservicelagen skulle klientavgiften vara 2,20 euro.

Ansvariga ledaren för Finlands CP-förbunds dagverksamhet ansåg att avgifterna kan bli oskäliga för en klient som vill besöka dagverksamheten oftare än en gång i veckan.

Också under den inspektion som JO hösten 2011 gjorde i ett dagcenter i Tavastehus framgick det att priset på färdtjänst kunde utgöra ett hinder för deltagande i verksamheten.

Avgörandena bör vara individuella

Biträdande JO anser dessutom att Helsingfors stads beslut som fogats till klagomålet är bristfälligt eftersom av det varken framgår klientavgiftens belopp eller på vilken grund den avgiften fastställs. Detta kränker klientens rätt att yrka på rättelse.

Att ordna färdtjänst i enlighet med handikappservicelagen är kommunens skyldighet ? i det avseendet saknar det betydelse vilken klientens ekonomiska ställning är och om anslagen eventuellt är otillräckliga. Dessutom kan beslut med stöd av handikappservicelagen överklagas ända till högsta förvaltningsdomstolen. Också frågan om klientavgiftens storlek kan bedömas på olika sätt enligt olika lagar.

Dagverksamheten för gravt handikappade är avsedd för personer vilkas prestationsförmåga inte möjliggör arbete eller deltagande i arbetsverksamhet. Dess uppgift är att stödja den handikappade att klara sig självständigt och att främja sociala kontakter.

Biträdande JO Maija Sakslins beslut dnr 2333/4/2010 i sin helhet (på finska).

Närmare information ger JO-sekreterare Minna Verronen, tfn (09) 432 3394.