Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Handikapp är inte en grund att förvägra patienter återupplivning eller intensivvård

JO ger HNS anmärkning för diskriminerande anvisningar

JO Riitta-Leena Paunio konstaterar att handikapp inte är en grund för att förvägra patienter återupplivning eller intensivvård. Handikappade har samma rätt som andra till god hälso- och sjukvård.

JO har gett HNS en anmärkning för att en chefsöverläkare utfärdat anvisningar vari det konstateras att gravt utvecklingsstörda i allmänhet inte omfattas av intensivvården. Anvisningarna strider till denna del mot grundlagens diskrimineringsförbud.

JO har prövat ett klagomål där chefsöverläkarens diskriminerande anvisning kritiseras.  I klagomålet anförs dessutom kritik mot HNS:s barn- och ungdomssjukhus för dess beslut att begränsa vården av handikappade barn och att mot föräldrarnas vilja eller t.o.m. utan deras vetskap förvägra handikappade barn återupplivning.

JO understryker att varje patient har rätt att utan diskriminering få sådan hälso- och sjukvård av god kvalitet som patientens hälsotillstånd förutsätter. Diskrimineringsförbudet är en central rättvisefråga som gäller alla typer av vårdbeslut. Läkaren ska bedöma patientens vårdbehov och utifrån medicinska kriterier göra en avvägning mellan den förväntade nyttan av vården och riskerna. Läkaren måste motivera sitt beslut med patientens individuella vårdbehov som utgångspunkt.

JO anser att det är motiverat och nödvändigt att utfärda allmänna anvisningar som förenhetligar vårdpraxis och ökar jämlikheten. I stället för att avgränsa eller utesluta lagstadgade rättigheter ska anvisningarna komplettera rättigheterna. Sådana anvisningar är lagstridiga som innebär att vård förvägras t.ex. handikappade eller patientgrupper som lider av vissa sjukdomar.

HNS har meddelat JO att den för handikappade diskriminerande meningen i anvisningarna kommer att strykas.

Närmare upplysningar ger äldre JO-sekreterare Kaija Tanttinen-Laakkonen, tfn (09) 432 3377.

JO:s avgörande dnr 3624/4/07 i sin helhet (på finska)