Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Häktning i Korsholm överskred den utsatta tiden

Biträdande justitieombudsman Lindstedt gav kommissarie och tingsdomare en anmärkning

7.10.2009

0Biträdande justitieombudsman Jukka Lindstedt har gett både en kommissarie vid Korsholms polisinrättning och en för viss tid utnämnd domare vid Korsholms tingsrätt en anmärkning för att en person som var misstänkt för försök till dråp tvingades att vara häktad i en vecka för mycket. Eftersom åtal inte hade väckts inom utsatt tid borde den misstänkte ha frigetts. Tingsrätten frigav den misstänkte så snart felet uppdagades efter att den advokat som förordnats som försvarare för honom hade hört sig för hos tingsrätten om saken.

Kommissariens många fel största orsaken till att överskridningen inte upptäcktes

Biträdande justitieombudsmannen påpekar att åklagaren ska underrättas i förväg om häktningsyrkanden, enligt tvångsmedelslagen. Kommissarien gjorde det genom att ringa till åklagaravdelningen vid Korsholms häradsämbete. Samtalet besvarades av en ledande häradsåklagare som råkade vara på plats fastän han var stationerad på annan ort. Den ordinarie lokala åklagaren semestrade vid tillfället i fråga.

Kommissarien berättade för den ledande häradsåklagaren om sin avsikt att framställa häktningsyrkande och kom överens med honom om datum för väckande av åtal. Kommissarien skickade emellertid ingen förhandsanmälan om häktningsyrkandet till åklagaren via ett datasystem, vilket han borde ha gjort. Därför nåddes den ordinarie åklagaren aldrig av något officiellt meddelande om häktningsförordnandet och om den tid som satts ut för väckande av åtal. Kommissarien har medgett att han inte registrerade en förhandsanmälan i datasystemet och inte heller sände häktningsförordnandet till åklagaren.

Biträdande justitieombudsmannen konstaterar att den ledande häradsåklagaren skulle ha kunnat informera den ordinarie åklagaren om häktningsyrkandet och om det överenskomna datumet för väckande av åtal. Å andra sidan kunde han lita på att saken genom kommissariens försorg skulle komma till åklagarens kännedom via de officiella kanalerna så som kommissarien och den ledande häradsåklagaren hade kommit överens om. Biträdande justitieombudsmannen anser att den ledande häradsåklagarens handlande inte var på så sätt felaktigt att det skulle ha varit befogat att vidta åtgärder vad honom beträffar.

Kommissarien såg inte heller till att förundersökningsprotokollet nådde åklagaren i tid

Kommissarien hade bara några arbetsdagar innan tiden för väckande av åtal skulle löpa ut lämnat förundersökningsprotokollet till en undersökningssekreterare för vidarebefordran till åklagaren. Han hade inte nämnt för undersökningssekreteraren att ärendet var brådskande. Följden var att förundersökningsprotokollet kopierades och sändes till åklagaren efter den utsatta tiden.

Kommissarien underrättade inte heller åklagaren på förhand om att förundersökningsprotokollet var på väg. Om han hade kontaktat åklagaren skulle överskridningen av den utsatta tiden ännu ha kunnat förhindras. Det skulle ha varit gott samarbete mellan polis och åklagare, påpekar biträdande justitieombudsmannen. Vid behov skulle förlängning av tiden för väckande av åtal ha kunnat sökas hos tingsrätten.

Också tingsrätten var ansvarig för att häktningstiden överskreds

Korsholms tingsrätt gick lagstridigt till väga när den inte tog häktningsärendet till behandling på eget initiativ efter att den tid som den hade satt ut för väckande av åtal hade löpt ut. Trots att både polisen och åklagaren i allmänhet följer tidsfristerna i häktningsärenden måste också tingsrätten ge akt på dem och frige en misstänkt, om åtal inte väcks inom utsatt tid. Det innebär att den för viss tid anställda tingsdomarens förfarande var felaktigt när hon inte gav akt på att åtal väcktes inom den utsatta tiden.

Ett system med inbyggd varningsfunktion skulle hjälpa åklagare och domstolar att ge akt på tidsfristerna i samband med häktningsbeslut och andra tvångsmedelsärenden

Biträdande justitieombudsman Jukka Lindstedt fäster justitieministeriets vikt vid att det inte är möjligt att få tingsrätternas och åklagarnas dataprogram att varna t.ex. när tidsfristen för väckande av åtal är nära att löpa ut. Avsaknaden av ett system som har denna funktion kan enligt honom leda till att den personliga friheten, som är en grundläggande rättighet, kränks så som skedde i detta fall. Det är möjligt att avhjälpa bristen. Biträdande justitieombudsman Lindstedt ber därför att ministeriet före årsskiftet meddelar vilka åtgärder det eventuellt har vidtagit för att rätta till situationen.

Biträdande justitieombudsman Jukka Lindstedts beslut dnr 1716/4/07 i sin helhet på finska och svenska

Närmare upplysningar ges av referendarieråd Eero Kallio,
tfn (09) 432 3342.