Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Gravt handikappades individuella behov av färdtjänst måste beaktas

24.2.2004

Justitieombudsman Riitta-Leena Paunio understryker att kommunen inte får ordna färdtjänst för gravt handikappade personer så att de inte kan använda fortskaffningsmedel som är lämpliga för dem. Då ett färdtjänstbeslut har fattats måste utgångspunkten för valet av fortskaffningsmedel vara passagerarens individuella behov och möjligheter.

Justitieombudsmannen konstaterar att gravt handikappade har rätt till färdtjänst enligt lagen och förordningen om handikappservice. Lagen förpliktar emellertid inte kommunen att ordna färdtjänsten endast som separata transporter, om den kan ordna de resor som lagen föreskriver på något annat sätt. Kommunen kan sålunda ordna samtransporter och därvid anlita servicelinjer eller centraler som samordnar resorna.

Justitieombudsmannen har fått flera klagomål om att Helsingfors socialverks västra socialcentral ordnar färdtjänst för gravt handikappade som samtransporter. Klagandena kritiserar det faktum att de inte längre kan använda sin bekanta och trygga standardtaxi och att de inte längre får hjälp med att sköta sina angelägenheter i samband med transporterna. Samtransporter lämpar sig enligt klagandenas åsikt särskilt illa för synskadade och äldre. Också tillgången på transporter har enligt klagandenas åsikt försämrats avsevärt.

I november 2002 inledde västra socialcentralen ett försök med samtransporter. Sedan dess måste resan beställas från Helsingfors färdtjänstcentral. Man kan inte längre börja sin resa från en taxistolpe eller med att hejda en taxi.

Justitieombudsmannen har inte kunnat konstatera någon lagstridighet i västra socialcentralens förfarande, men hon understryker att kommunen måste ordna färdtjänsten så att de som är gravt handikappade också i praktiken har tillgång till denna serviceform. Dessutom erinrar justitieombudsmannen om att den som beviljats färdtjänst har rätt att använda sina resor enligt sina egna behov, antingen i sin hemkommun eller i grannkommunerna, så som förordningen om handikappservice föreskriver. Den handikappade har i allmänhet också rätt att välja restidpunkt.

Om den som har rätt till färdtjänst anser denna inte förverkligas i enlighet med lagen om handikappservice kan han eller hon vända sig först till en tjänsteinnehavare och sedan till socialnämnden och kräva att resorna ordnas på något annat sätt, t.ex. med standardtaxi. Socialnämndens beslut kan överklagas till förvaltningsdomstolen och dennas beslut ytterligare till högsta förvaltningsdomstolen.

Närmare uppgifter ger justitieombudsmannasekreterare Tuula Aantaa, tfn (09) 432 3346.

Justitieombudsmannens beslut dnro 2680/4/02 i sin helhet (på finska).