Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Gallen-Kallela-Siréns opartiskhet äventyrad vid beredningen av Guggenheimprojektet

Biträdande JO kritiserar


Biträdande JO Maija Sakslin anser att Helsingfors konstmuseums chef Janne Gallen-Kallela-Siréns opartiskhet äventyrades vid beredningen av museiprojektet Guggenheim-Helsingfors. Hon anser att Gallén-Kallela-Siréns förfarande i ärendet kan kritiseras.

Gallen-Kallela-Siréns medlemskap i styrelsen för aktiebolaget Ekoport Turku Oy och hans ma-kas anställning vid samma bolag hade under beredningen av projektet lett till att en speciell och fast bindning uppkommit mellan honom och den finländske medlemmen i Guggenheimstiftelsens styrelse och därmed också stiftelsen och själva projektet.

Debatten i medierna visar att det ansågs tveksamt om projektet hade behandlats på behörigt sätt. Därtill var det fråga om ett ekonomisk och kulturpolitisk betydelsefullt projektet.

Då man bedömer dessa omständigheter som en helhet utgör de enligt Sakslin ett i lagen avsett särskilt skäl att anse att Gallen-Kallela-Siréns opartiskhet äventyrades under beredningen av projektet.

- Jag anser att Gallen-Kallela-Sirén borde ha insett att dessa bindningar innebar att hans opartiskhet kunde ifrågasättas, konstaterar Sakslin i sitt beslut.

Sakslin tog upp ärendet till prövning med anledning av att en privatpersons klagat. I ärendet har inhämtats utredningar från Helsingfors stadsstyrelse och museichefen Gallen-Kallela-Sirén. Dessutom har projektet detaljgranskats med hjälp av stadsstyrelsens protokoll.

Stadens ansvarsperson

Museichefen Gallen-Kallela-Sirén var stadens ansvarsperson under beredningen av Guggenheimprojektet. Han var också kontaktperson i förhållande till stiftelsen Solomon R. Guggenheim.

I egenskap av ansvarsperson biträdde han vid styrningen och koordineringen av den utredning som gjordes för att grunda museet och deltog i expertgruppens möten. Han var också föredragande då konstmuseets direktion gav sitt utlåtande till stadsstyrelsen.

Medan utredningsarbetet för museiprojektet pågick kallades Gallen-Kallela-Sirén till styrelse-medlem i aktiebolaget Ekoport Turku Oy. Den finländske medlemmen i Guggenheimstiftelsens styrelse är ordförande för bolagets styrelse. Gallen-Kallela-Siréns maka anställdes av styrelsen.

Ett betydande projekt

Sakslin konstaterar att Guggenheim-Helsingfors -museet var ett konst- och kulturpolitiskt bety-dande projekt som hade förutsatt en avsevärd ekonomisk satsning från Helsingfors stad. För utredningsarbetet kring projektet betalade staden 1,2 miljoner euro till Guggenheimstiftelsen.  I fortsättningen skulle Helsingfors ha förbundit sig att betala bl.a. en del av projektets planerings- och byggkostnader.

Eftersom projektet väckte kraftiga känslor för och emot var det föremål för ett stort allmänt in-tresse.

Helsingfors stadsstyrelse drog sig ur Guggenheimprojektet i maj 2012. Därför kan frågan om ett procedurfel uppstått vid beredningen av ärendet på grund av Gallen-Kallela-Siréns eventuella jäv och hur detta påverkade beslutets giltighet inte prövas vid en domstol.

Bedömning av jävsfrågan

I biträdande JO:s beslut redogörs utförligt för rättsreglerna, rättspraxis och litteraturen om jävs-grunderna.

Syftet med förvaltningslagens jävsbestämmelser är att trygga objektiviteten och opartiskheten vid behandlingen av ärenden samt det allmänna förtroendet för tjänstemännens och myndigheternas oberoende.

Biträdande JO Maija Sakslins beslut dnr 182/4/2012 i sin helhet (på finska) 
Närmare information ger äldre JO-sekreterare Ulla-Maija Lindström, tfn (09) 4323355.