Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Fullmäktiges beslut om rökförbud för personalen verkställdes lagstridigt

Biträdande JO har gett Helsingfors stadsstyrelse och personalcentral en anmärkning
 
Biträdande JO Maija Sakslin har gett Helsingfors stads personalcentral en anmärkning för att den överskridit sin behörighet. Personalcentralens anvisningar om de anställdas rökning under arbetstid motsvarade inte stadsfullmäktiges beslut och inte heller dess syfte. Personalcentralen förfor sålunda i strid med lagen och stadens instruktioner.

Biträdande JO påpekar att då stadsstyrelsen verkställer stadens högsta beslutande organs, dvs. fullmäktiges beslut måste den förvissa sig om att åtgärderna motsvarar fullmäktiges beslut. Hon anser att stadsstyrelsen försummat sin skyldighet i detta avseende.

Anvisningarna motsvarade inte fullmäktiges beslut

Helsingfors stadsfullmäktige behandlade i juni 2010 ärendet Ett rökfritt Helsingfors - fortsatta åtgärder till programmet för förebyggande och minskning av rökning.

Stadsstyrelsen hade föreslagit ett totalförbud mot rökning. Fullmäktiges majoritet ansåg dock att ett totalförbud skulle leda till att olika personalkategorier särbehandlades beroende på vilka arbetstidsbestämmelser som gällde för dem. Beslutet blev att "rökning förbjuds för Helsingfors stads anställda under arbetstid. Förbudet gäller inte lagstadgade vilopauser".

Enligt personalcentralens anvisningar får tobaksrökning inte förekomma under arbetstid. De anställda får inte avlägsna sig från arbetsstället för att röka. De får röka endast under måltidsrasterna som inte räknas in i arbetstiden och då får de anställda avlägsna sig från arbetsstället. Enligt anvisningarna förbjuds rökning under kafferasterna eftersom dessa räknas in i arbetstiden. Under kafferasterna får de anställda inte avlägsna sig från arbetsstället.

Fullmäktiges avsikt var att rökförbudet skulle vara riktgivande och att man inte skulle försöka genomdriva det med tvång. Personalcentralens anvisningar hade dock karaktären av föreskrifter eftersom de var förenade med påföljder. Den allvarligaste påföljden var ett varningsförfarande - en förberedande åtgärd som föregår uppsägning.

Det är fullmäktige som ska fatta betydande beslut

Sakslin konstaterar att enligt kommunallagen och stadens instruktioner ska betydande beslut om organisering av förvaltningen fattas av stadsfullmäktige. Beslutet om programmet Ett rökfritt Helsingfors var ett sådant beslut, eftersom det berörde stadens samtliga 39 000 anställda. Stadsstyrelsen och personalcentralen hade i det skedet ingen prövningsrätt i fråga om innehållet i fullmäktiges beslut.

När det gäller möjligheterna att införa rökförbud hänvisar biträdande JO till grundlagsutskottets utlåtanden om tobakslagen och till JO:s tidigare ställningstagande i frågan.

Närmare information ger äldre JO-sekreterare Ulla-Maija Lindström, tfn 09 432 3355.