Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

FPA och pensionsinrättningarna försummar medvetet sina frister

Överföringen av besvär till besvärsinstanserna dröjer längre än lagen tillåter

9.5.2008

Justitieombudsman Riitta-Leena Paunio har upprepade gånger påtalat att överföringen av besvär till besvärsinstanserna ofta hos Folkpensionsanstalten och arbetspensionsinrättningarna tar längre tid än de i lag stadgade fristerna anger.

Justitieombudsmannen säger att lagstiftningen som gäller överföringen av besvär ändå är helt entydig; de stadgade fristerna är absoluta, de har inte karaktären av rekommendationer. Lagens syfte är att ge de ändringssökande rätt att få sina besvär behandlade utan dröjsmål.

Justitieombudsmannen påpekar att FPA och arbetspensionsinrättningarna i alla situationer är skyldiga att hålla sig till de stadgade fristerna för överföring av besvär till besvärsinstansen. För att fristerna inte skall överskridas måste de utveckla sina datasystem och sina processer för handläggning av besvär. De är också skyldiga att styra, följa med och följa upp hur fristerna håller.


De i lagen stadgade fristerna

Om Folkpensionsanstalten eller en arbetspensionsinrättning inte till alla delar godkänner ett besvär, är de enligt lagen skyldiga att inlämna besväret till behandling i besvärsinstansen inom 30 dagar från besvärstidens utgång. Avvikelse från denna frist får ske om det för handläggningen av besväret behövs tilläggsutredningar. När tilläggsutredning införskaffas skall meddelande om saken ges till den ändringssökande. I alla händelser skall besväret inlämnas till besvärsinstansen senast 60 dagar från besvärstidens utgång.

Problemen med iakttagandet av fristerna har länge förekommit i klagomålen till JO

Försummelserna när det gällt att hålla stadgade frister har under de senaste åren ofta nämnts i klagomål som inkommit till justitieombudsmannen. Redan år 2005 uppmärksammade justitieombudsmannen social- och hälsovårdsministeriet på att överskridningar av den absolut maximala fristen 60 dagar ofta tycks förekomma. Ministeriet ansåg dock att överskridningarna bara var enstaka fall och meddelade att påpekanden om vikten att iaktta fristerna hade gått till instanserna ifråga. Ministeriet meddelade också att instanserna hade utvecklat sina datasystem för att det skulle bli lättare att övervaka att fristerna iakttas.

Emellertid har överskridningarna av fristerna fortgått. Likaså framgår det av de observationer som justitieombudsmannen gjort att inställningen till överskridningarna inte har ändrats. Till exempel skyldigheten att underrätta den ändringssökande om införskaffandet av tilläggsutredningar försummas. I fall där fristerna överskridits har det också hänvisats till semestrar och rusningstoppar. Det har också förekommit fall där 60-dagarsfristen överskridits. Därför tog justitieombudsmannen år 2007 upp frågan till förnyad undersökning.

Fristöverskridningarna har skett medvetet

I justitieombudsmannens undersökningar kom det fram att FPA och arbetspensionsinrättningarna i vissa fall med vett och vilja låtit bli att iaktta fristerna. Bland motiveringarna till dessa överskridningar har nämnts kraven på smidighet i handläggningen eller ändamålsenlighetssynpunkter. I flera fall har inrättningarna åberopat att fördröjningarna skett på begäran av de ändringssökande själva, för att dessa väntat på en kommande tilläggsutredning.   

Justitieombudsmannen inskärper att den nuvarande lagstiftningen under inga omständigheter accepterar överskridning av en absolut frist. Sådant som anhopning av ärenden eller tjänstemannafrånvaro ger inte rätt att försumma stadgade frister, inte heller önskemål från den ändringssökandes sida.

Justitieombudsmannens avgörande: Datasystemen och processerna för handläggning av besvär måste utvecklas

Enligt justitieombudsmannens uppfattning är lösningen på de nuvarande problemen inte att lagstiftningen ändras så att det införs större flexibilitet eller lindring av fristbestämmelserna. Det skulle leda till att de nuvarande klara och entydiga bestämmelserna blir föremål för komplikationer och tolkningsproblem. Likaså skulle en sådan lagändring försvaga de ändringssökandes rättsskydd.

Justitieombudsmannen anser det vara viktigt att de ändringssökande kan förlita sig på att FPA och arbetspensionsinrättningarna följer de laga bestämmelserna när det gäller frister. JO påminner om att de ändringssökande själva är tvungna att strikt observera de frister som slagits fast för sökande av ändring.

För att säkerställa att överskridningar av fristerna för överföring av besvär till besvärsinstanserna inte kan förekomma, måste FPA och arbetspensionsinrättningarna vidareutveckla sina datasystem och procedurerna för handläggning av besvär. Justitieombudsmannen har uppmanat FPA samt social- och hälsovårdsministeriet att före utgången av januari 2009 inkomma med meddelande om vilka åtgärder de vidtagit för att fristerna skall hållas och hur övervakningen av dessa frister görs effektivare. 

Justitieombudsman Riitta-Leena Paunios beslut, dnr 488/2/07 och 489/2/07 (på finska).

Närmare upplysningar ges av justitieombudsmannasekreterare Juha Niemelä, tfn 09-432 33 56.