Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Fortfarande ingen tandläkarjour

JO kritiserar

JO Petri Jääskeläinen har än en gång tagit ställning till att det fortfarande inte ordnas tandläkarjour i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen.

Hälso- och sjukvårdslagen ålägger kommuner och samkommuner för sjukvårdsdistrikt att ordna dygnetruntjour för brådskande munhälsovård. Lagen trädde i kraft den 1 maj 2011.

Ingen jour nattetid

Ärendet prövades denna gång med anledning av ett klagomål som gällde Träskända stad. Av stadens utredning framgår att det våren 2012 ordnades tandläkarjour endast vardagar under tjänstetid och, som regionalt samarbete, en timme på lördagar. Med köpta tjänster hade sam-jouren från och med september 2012 förlängts till kl. 21, meN fortfarande fanns det ingen nattjour. Enligt staden är avsikten att nattjouren vid Tölö sjukhus ska kunna anlitas av HNS:s medlemskommuner, efter att förordningen om jourarrangemang har trätt i kraft.

JO konstaterar att Träskända stads arrangemang inte är lagligt eftersom det inte finns jour dygnet runt. Han anser inte heller att förordningen som är under beredning är en godtagbar grund för att åsidosätta en lagstadgad skyldighet.

Stora regionala skillnader

JO tog senast i december 2011 ställning i ett liknande ärende. Då framgick det att det i huvudstadsregionen saknades tandläkarjour dygnet runt.

JO bad Valvira utreda hur patienternas rätt till brådskande munhälsovård tryggas på olika håll i Finland. Av utredningen framgår att det finns stora regionala skillnader i hur tandläkarjouren är ordnad.

Situationen är otillfredsställande

JO konstaterar nu i sitt beslut att denna lagstadgade skyldighet uppenbart inte uppfylls i någon av Finlands kommuner och sjukvårdsdistrikt. - Jag anser att den rådande situationen är allt an-nat än tillfredsställande. Hälso- och sjukvårdslagen, där det uttryckligen föreskrivs om skyldigheten att ordna jour dygnet runt, har redan varit i kraft över två år. Också sedan mitt förra beslut om brådskande munhälsovård har det redan förflutit nästan ett och ett halvt år.

JO har sänt kopior av sitt beslut till social- och hälsovårdsministeriet, Valvira och regionförvaltningsverken och bett dem senast 30.10.2013 meddela vilka åtgärder de vidtagit i ärendet.

JO Petri Jääskeläinens beslut dnr 804/2012 har i sin helhet (på finska) publicerats på adressen www.ombudsman.fi

Närmare information ger referendarierådet Kaija Tanttinen-Laakkonen, tfn (09) 4321.