Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Församlingen gömde inte asylsökande

Asyl i kyrkan -publikationen hade inte bindande karaktär

26.11.2008

Biträdande justitieombudsman Jukka Lindstedt anser att Åbo Mikaeliförsamlings kyrkoråd och dess kyrkoherde inte förfor emot sina tjänsteåligganden år 2007 då församlingen erbjöd stöd och logi åt en kvinna från Iran. Kvinnan var asylsökande som hade fått avslag på sin asylanhållan.

Församlingen baserade sitt förfarande på en publikation Asyl i kyrkan som utgivits av Finlands ekumeniska råd. Församlingen ansåg att Finlands evangeliskluteranska kyrka hade bundit sig till publikationen. Kvinnan var den första person som sökte asyl i kyrkan efter det publikationen utgivits.

I de andra utlåtandena som erhölls konstaterades att publikationen inte hade bindande karaktär. Biträdande justitieombudsman Lindstedt delade denna uppfattning.

Biträdande justitieombudsman konstaterade med stöd av utredningen i ärendet att asylsökanden inte gömts utan att frågan hade skötts öppet och i förvaltningslagens anda. Enligt förvaltningslagen skall myndigheterna bistå varandra och sträva efter att främja samarbetet mellan myndigheterna. Man hade således inte förfarit oriktigt i ärendet.

Biträdande justitieombudsman Jukka Lindstedts beslut dnr 2096/4/07 i sin helhet (på finska).

Närmare upplysningar ger äldre JO-sekreterare Henrik Åström, tfn (09) 432 3347.