Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Fordonsförvaltningscentralens avgifsbelagda telefonrådgivning och utläggning av skatterådgivning är lagstridiga

3.11.2005

Riksdagens biträdande justitieombudsman Petri Jääskeläinen klandrar Fordonsförvaltningscentralen (AKE) för att den avgiftsbelagt sin telefonrådgivning och lagt ut rådgivningen om fordonsbeskattningen. Biträdande justitieombudsman Jääskeläinen understryker i sitt beslut av idag att rådgivningen enligt lag skall vara avgiftsfri. Produktionskostnaderna skall sålunda bäras av myndigheten och inte av kunderna. Dessutom är rådgivningen en offentlig förvaltningsuppgift som kan anförtros andra än myndigheter endast genom lag eller med stöd av lag. Biträdande justitieombudsmannen har på eget initiativ undersökt frågor kring AKE:s telefonrådgivning.

Avgiftsbeläggning av telefonrådgivningen

Biträdande justitieombudsman Jääskeläinen konstaterar i sitt avgörande att avgiftsfri rådgivning hör till god förvaltning och därmed till de grundläggande rättigheterna. Också enligt förvaltningslagen skall rådgivningen vara avgiftsfri. Biträdande justitieombudsmannen anser att AKE:s telefonrådgivning inte uppfyller kravet på avgiftsfrihet eftersom kunden debiteras en avgift utöver normalt samtalspris. Det normala samtalspriset är det pris som kunden enligt sitt anslutningsavtal betalar för att ringa ett vanligt telefonnummer över det fasta telenätet eller mobilnätet.

AKE har med ett teleföretag avtalat om debitering av en tilläggsavgift för samtal till AKE:s servicenummer med prefixet 0100. Kunden betalar lokalnetsavgift för samtal över det fasta telenätet och mobilsamtalsavgift för samtal över mobilnätet samt i båda fallen dessutom en avtalsenlig serviceavgift på 8 cent/minut.

AKE får själv ingen del av samtalspriset som i sin helhet tillfaller teleföretaget, dvs. AKE:s avtalspart. Från kundens synpunkt har det emellertid ingen betydelse om det är myndigheten eller någon annan, t.ex. ett teleföretag, som får serviceavgiften. Rådgivningens avgiftsfrihet måste bedömas från kundens synpunkt. Eftersom lagen föreskriver att rådgivningen skall vara avgiftsfri är det myndigheten och inte kunden som skall bära kostnaderna för serviceproduktionen.

Utläggning av skatterådgivningen

I samband med undersökningen av den avgiftsbelagda telefonrådgivningen framgick det att AKE avtalat med ett privat teleföretag att detta skall sköta en del av telefonrådgivningen om fordonsbeskattningen.

Enligt Finlands grundlag kan offentliga förvaltningsuppgifter anförtros andra än myndigheter endast genom lag eller med stöd av lag, om det behövs för en ändamålsenlig skötsel av uppgifterna och inte äventyrar de grundläggande fri- och rättigheterna, rättssäkerheten eller andra krav på god förvaltning.

Biträdande justitieombudsmannen konstaterar att enligt förvaltningslagen är rådgivning en lagstadgad myndighetsuppgift som hör till god förvaltning och därmed till de grundläggande rättigheterna. Sålunda är rådgivningen också en sådan offentlig förvaltningsuppgift som avses i grundlagen och som endast genom lag eller med stöd av lag kan anförtros andra än myndigheter.

Fordonsförvaltningscentralen har inte någon lagstadgad befogenhet att till ett privat företag lägga ut rådgivningsuppgifter som den enligt lag skall sköta själv. Förfarandet strider sålunda mot grundlagen.

Biträdande justitieombudsman Jääskeläinen har sänt sina beslut till Fordonsförvaltningscentralen och kommunikationsministeriet för kännedom. Han ber centralen och ministeriet senast 28.2.2006 meddela vilka åtgärder besluten har föranlett.


Närmare uppgifter ger justitieombudsmannasekreterare Ulla-Maija Lindström, tfn (09) 432 3355.

Biträdande justitieombudsman Jääskeläinens beslut dnr 382/2/04 och 1806/2/05  i sin helhet.