Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Förbud mot snusanvändning på arbetsplatser baserade inte på lag

Biträdande JO Sakslin: Kouvola stad överskred sina befogenheter

Kouvola stadsstyrelses förbud mot användning av snus på stadens arbetsplatser baserar sig inte på tobakslagen, konstaterar biträdande JO Maija Sakslin i sitt beslut med anledning av ett klagomål. Stadsstyrelsen överskred sina befogenheter när den utfärdade förbudet

Kouvola stadsstyrelse godkände i december 2011 ett handlingsprogram för ett rökfritt Kouvola. Enligt programmet förbjöds personalen röka tobak och använda snus under arbetstid, utom på kollektivavtalsenliga mat- och kaffepauser. De anställda fick sålunda inte snusa t.ex. i sina egna arbetsrum.

I sin utredning till JO motiverade staden förbudet med det kommunala arbetets karaktär. Kommunens anställda fungerar som förebilder för barn och unga och de som sköter vård- och kundbetjäningsuppgifter får inte använda snus under arbetstid.

Lagen jämställer snusanvändning med tobaksrökning

Sakslin konstaterar att enligt tobakslagen är det förbjudet att använda snus i lokaler där tobaksrökning enligt lag är förbjuden.

Sådana platser är t.ex. läroanstalters inomhuslokaler och uteområden, lokaler som är reserverade för allmänheten och kunderna vid ämbetsverk och gemensamma samt för allmänheten och kunder avsedda lokaler på en arbetsplats.

Förbud mot tobaksrökning ska utsträckas längre än till sådana arbetslokaler som avses i lagen endast då förbudet grundar sig på att andra utsätts för tobaksrök.

Rökförbud måste basera sig på lag

Rökförbud måste basera sig på lag, påpekar Sakslin. Kommunen bör som företrädare för det allmänna vara noga med att följa lagen i all sin offentliga verksamhet.

Eftersom Kouvola stadsstyrelse hade förbjudit snusanvändning i arbetsgemenskapens arbetslokaler i större utsträckning än vad tobakslagen föreskriver, anser Sakslin att stadsstyrelsen överskred sina befogenheter.

Närmare information ger äldre JO-sekreterare Ulla-Maija Lindström, tfn (09) 432 3355.