Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Folkpensionsantalten skall följa upp och öppet informera om behandlingstiderna

13.2.2004

Riksdagens justitieombudsman Riitta-Leena Paunio anser det vara viktigt att Folkpensionsanstalten behandlar förmånsansökningar utan obefogat dröjsmål. Behandlingstiderna får inte vara oskäligt långa. FPA har enligt grundlagen en viktig uppgift när det gäller att trygga den grundläggande försörjningen. Justitieombudsmannen framhåller att FPA:s beslut och förmånsutbetalningar har betydelse för människors vardagsliv. Därför betonar hon vikten av att FPA följer upp behandlingstiderna och utvecklar handläggningsprocesserna.

FPA ställde 2003 upp mål för behandlingstiderna och uppger att man tämligen väl nådde dessa under årets tio första månader. När det gällde behandlingen av ansökningar om utkomstskydd för arbetslösa var målet 6 dagar och den genomsnittliga behandlingstiden 7,7 dagar. Motsvarande siffror för ansökningar om sjukdagpenning var 13 och 15,2. Behandlingstiden för ansökningar om allmänt bostadsbidrag var 26,9 dagar, medan målsättningen var 21 dagar. Beslut om studiestöd gavs inom utlovad tid. Klart sämre lyckades FPA emellertid nå målet att ge beslut om sjukvårdsersättningar inom tre veckor. Endast 70 % av ansökningarna avgjordes inom denna tid. Som orsak uppgav FPA att antalet ansökningar ökat betydligt jämfört med föregående år. Framförallt ansökningarna om tandvårdsersättningar ökade markant.

Justitieombudsmannen anser att skillnaden mellan FPA:s  målsättning och faktiska behandlingstider inte varit så stor att den skulle förutsätta åtgärder från hennes sida. Hon anser det emellertid vara viktigt att FPA med det snaraste når det mål som har ställts upp för behandlingstiden för ansökningar om bostadsbidrag och i framtiden ytterligare kan förkorta behandlingstiderna för dessa ansökningar.

Justitieombudsman Paunio framhåller i sitt avgörande också vikten av en öppen information. FPA visste redan i maj 2003 att antalet ansökningar om sjukvårdsersättningar skulle öka betydligt, med längre behandlingstider som följd. Samtidigt meddelade FPA emellertid sin avsikt att förkorta behandlingstiderna. Justitieombudsmannen anser att FPA:s klienter hade varit bättre betjänta av en öppen information om att behandlingstiderna för sjukvårdsersättningar blev längre.

Justitieombudsmannen ger akt på FPA:s behandlingstider för förmånsansökningar genom att i första hand pröva enskilda klagomål. Hon tog på ett mera allmänt plan upp frågan om behandlingstiderna i samband med att det sommaren 2003 i offentligheten förekom uppgifter om att behandlingstiderna blivit längre, framförallt i de största städerna.


Närmare uppgifter ger justitieombudsmannasekreterare Juha Niemelä, tfn (09) 432 3356.

Justitieombudsman Paunios avgörande dnr 2017/2/03 i sin helhet (på finska).