Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Flygplatsernas säkerhetskontroller


Biträdande JO påminner om att integritetsskyddet och
gränserna för utövning av offentlig makt måste respekteras

15.6.2009

Biträdande JO understryker att säkerhetskontrollerna finns till för att förhindra att förbjudna ämnen och föremål förs in på flygplatsernas säkerhetskontrollerade områden och ombord på flygplanen. Denna målsättning får inte äventyras, men grundlagens bestämmelser om integritetsskydd och utövning av offentlig makt måste beaktas när de på EU-rätten baserade kontrollmetoderna införs nationellt.

Biträdande JO Petri Jääskeläinen betonar vikten av att integritetsskyddet respekteras vid flygplatsernas säkerhetskontroller. En säkerhetskontrollant som vill göra en grundligare utredning måste fråga passageraren om han eller hon vill få ärendet behandlat i ett avskilt utrymme. Säkerhetskontrollanten ska i varje fall se till att utomstående inte ser innehållet i väskor som granskas eller kan avlyssna samtal som omfattas av integritetsskyddet.

Sekretessen omfattar bl.a. uppgifter om en persons hälsotillstånd. Därför måste man fästa uppmärksamhet vid innehållet av frågor. Väsentligt är, har personen ordinerats medicinering under flygningen.

Biträdande JO har delgivit Luftfartsförvaltningen och Luftfartsverket Finavia sin uppfattning om vikten av att respektera integritetsskyddet, för justering av instruktionerna till säkerhetskontrollanterna.

JO har fått ett klagomål från en person vars resväska vid säkerhetskontrollen på Helsingfors-Vanda flygplats hade öppnats i närvaro av andra passagerare så att alla kunde se hans personliga tillhörigheter, t.ex. läkemedel. Dessutom hade säkerhetskontrollanten förfarit så att alla kunde höra det frågat om användningsändamålet för hans läkemedel i vätskeform.

Säkerhetskontrollanternas befogenheter

Biträdande JO Jääskeläinen beslöt med anledning av klagomålet på ett allmänt plan utreda hur säkerhetskontroller ska utföras enligt EU-rätten och luftfartslagen. Dessutom beslöt han på basis av vad som skrivits i dagstidningarna utreda införandet av personskanning på Helsingfors-Vanda flygplats.

På de flygplatser som upprätthålls av Luftfartsverket Finavia sköts säkerhetskontrollerna i allmänhet av egen personal, men på de största flygplatserna sköts de antingen helt eller delvis av inhyrd personal. För säkerhetskontrollerna på t.ex. Helsingfors-Vanda flygplats svarar fyra olika bolag. På två orter svarar samma privata företag som upprätthåller flygplatsen också för säkerhetskontrollerna.

Biträdande JO Jääskeläinen konstaterar att säkerhetskontrollanterna utövar offentlig makt då de ingriper i den personliga integriteten som skyddas av grundlagen. Enligt grundlagen får uppgifter som innebär betydande utövning av offentlig makt ges endast myndigheter. Biträdande JO har granskat om betydande utövning av offentlig makt har använts i säkerhetskontrollerna.

Biträdande JO uppmärksammade dessutom den omständigheten att ansvaret för ordnande av säkerhetskontroller i viss mån är bristfälligt reglerat, eftersom lagen om Luftfartsverket inte uttryckligen föreskriver om denna offentliga förvaltningsuppgift.

Problem vid användning av personskanner

Enligt biträdande JO:s åsikt är det angeläget att bedöma om personskanning är förenlig med grundlagen, med beaktande av att säkerhetskontrollerna med Luftfartsförvaltningens tillstånd utförs av enskilda säkerhetskontrollanter.

Eftersom skannern visar en relativt skarp bild av en persons nakna kropp bedömde biträdande JO huruvida skanningen kan eventuellt jämställs med avklädning. Om så vore fallet skulle enskilda säkerhetskontrollanter inte få utföra personskanning därför att enligt biträdande JO utöver man betydande offentlig makt i samband med avklädning. Han anser emellertid att kroppsskanning som åtgärd betraktad är mindre förödmjukande än avklädning, eftersom den visar nakenhet på bild och inte reellt. Dessutom görs skanning endast med passagerarens samtycke, vilket innebär att denne kan vägra bli skannad.

Av dessa skäl anser biträdande JO att personskanning inte strider mot grundlagen ? åtminstone inte på ett sätt som i detta skede föranleder ett ingripande från hans sida. Inom EU utreds fortfarande alternativet att permanent införa personskanning.

Däremot konstaterar biträdande JO att den som utför personskanningen kan ha varit av ett annat kön än den som undersöks. Passagerarna har inte aktivt informerats om detta. Biträdande JO anser att denna information måste ges eftersom den kan ha betydelse för om en passagerare går med på att undersökas med skanner. Det är också skäl att i säkerhetskontrollanternas utbildning understryka att passagerarna har rätt att fritt välja kontrollmetod och att metoderna är likvärdiga. Passagerarens val får inte leda till negativa konsekvenser för denne.

Kommunikationsministeriets och Luftfartsförvaltningens uppgifter

Regleringen av tillåtna kontrollmetoder omfattas inte av den nationella beslutanderätten. Bestämmelserna om dessa metoder finns i EU:s säkerhetsförordning och i de förordningar som kommissionen utfärdat med stöd av den. Kommunikationsministeriet och Luftfartsförvaltningen måste därför se till att de metoder som införs av de tillåtna alternativen inte leder till att enskilda personer utför säkerhetskontroller på ett sätt som i strid med grundlagen innebär betydande utövning av offentlig makt.

Biträdande JO Jääskeläinen ber kommunikationsministeriet, Luftfartsförvaltningen och Luftfartsverket senast 31.12.2009 meddela vilka åtgärder hans beslut har föranlett.

Biträdande JO:s avgörande dnr 1242/4/07 i sin helhet (på finska)

Närmare upplysningar ger referendarieråd Riitta Länsisyrjä,
tfn (09) 432 3363.