Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

FinnHems Oy:s läkarhelikopterverksamhet borde regleras i lag

Riksdagens justitieombudsman (JO) Petri Jääskeläinen föreslår för social- och hälsovårdsministeriet (SHM) att ministeriet skulle vidta nödvändiga lagstiftningsåtgärder gällande statsbolaget FinnHEMS Oy som bedriver läkarhelikopterverksamhet. JO anser det också motiverat att man i bolagets verksamhet, innan eventuella författningsändringar blir klara, följer de allmänna förvaltningslagarna, såsom språklagen.

JO bedömde ärendet på eget initiativ utifrån ett klagomål. I klagomålet kritiserades FinnHEMS Oy med tanke på de språkliga rättigheterna. Som en preliminär fråga skulle läkarhelikopterverksamhetens rättsliga karaktär fastställas. JO ansåg att det är fråga om en sådan offentlig förvaltningsuppgift som avses i grundlagen, varvid de allmänna förvaltningslagarna tillämpas på bolagets verksamhet.

FinnHEMS Oy:s uppgifter är tämligen nära sammanbundna med fullgörandet av de skyldigheter som den offentliga makten har enligt grundlagen och hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Därför är det ändamålsenligt att i lag utfärda närmare bestämmelser om bolaget och om grunderna för dess verksamhet och ställning i hälso- och sjukvårdssystemet och i synnerhet den prehospitala akutsjukvården.

Ägarstyrningen av FinnHEMS Oy finns vid SHM. Bolagets verksamhetsområde är i enlighet med bolagsordningen att ordna och producera flygtjänster för den prehospitala akutsjukvården. Bolagets ställning grundar sig för närvarande å ena sidan på de villkor och skyldigheter för användningen av pengar som staten har beviljat bolaget i samband med finansieringsbeslutet, och å andra sidan på samarbetsavtalet med de fem universitetssjukvårdsdistrikten och de skyldigheter och ansvar som bolaget har ålagts i avtalet.

Justitieombudsman Petri Jääskeläinens avgörande 7308/2021 har publicerats (på finska) på justitieombudsmannens webbplats på adressen www.ombudsman.fi

Mer information ger referendarieråd Mikko Sarja, tfn 09 432 3364.