Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Finlands Bank handlade lagstridigt då den av en journalist uppbar betalning för sin informationstjänst

9.1.2004

Justitieombudsman Riitta-Leena Paunio anser, att lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen), vid sidan om den sedvanliga kopieringsavgiften, inte ger stöd för krav på särskilda avgifter vid en individualiserad begäran om att ta del av en handling. Detta gäller även i fall där man begärt myndigheten att leta efter ett stort antal individualiserade handlingar. Bestämmelserna om avgifter som begärs med stöd av offentlighetslagen bör dock enligt justitieombudsmannen klarläggas.

En journalist kritiserade i sitt till justitieombudsmannen inlämnade klagomål Finlands Banks förfarande under hösten 2001, då den begärt 38.610 mark för utförda informationstjänster samt kopieringsavgifter. De av klaganden begärda handlingarna var flera hundra till antalet, bl.a. kvitton på resekostnadsersättningar för specifika resor, vissa års reservationshandlingar som berör representationsutrymmen, verifikationer på specifika resor under flera års tid mm.

Justitieombudsmannen betonar i sitt avgörande att offentlighetslagen inte ger stöd för att uppbära avgifter för att leta fram enskilda handlingar samt att ta fram dem ur arkivet.  Enligt offentlighetslagen är myndigheten skyldig att lägga fram den begärda handlingen för påseende och kopiering. Myndigheten har inte rätt att uppbära ersättning för en sådan tjänst. I de fall där handlingen kopieras, kan myndigheten ta betalt för kopieringskostnaden, men däremot inte ta med sådana kostnader som myndigheten är skyldig att utföra kostnadsfritt.

Avgifter för att utlämna begärda handlingar är av stor betydelse då det gäller att uppfylla yttrandefriheten och offentlighetsprincipen. Ju högre avgifterna är desto mera begränsade blir förmedlingen av information. När avgifterna bestäms måste man ta hänsyn till att offentlighetsprincipen och yttrandefriheten tryggas. Myndigheten måste även vara förberedd på sådan begäran, där man vill ta del av en stor mängd handlingar. För att trygga yttrandefriheten och offentlighetsprincipen behövs en sådan informationshantering, med vars hjälp man snabbt och med små kostnader kan besvara en begäran om att ta del av handlingar, även i de fall då materialet är stort.
 
Vid bedömningen av Finland Banks förfarande tog justitieombudsmannen hänsyn till att grunderna för avgifterna och praxis är oklara samt i någon mån lämnar rum för tolkning. I offentlighetslagen regleras inte tillräckligt tydligt i vilka fall utförd informationstjänst ger rätt till att uppbära betalning. Den reglerar inte heller på ett tillräckligt tydligt sätt utlämnandet av information som inte är i tillräcklig grad individualiserad.

Justitieombudsmannen har delgett sin uppfattning om Finlands Banks förfarande för direktionens kännedom.

Justitieombudsmannen har även riktat en framställning till justitieministeriet om klarläggande av bestämmelserna.


Närmare uppgifter kan fås av referendarieråd Jorma Kuopus, tel. (09) 432 3385.

Justitieombudsman Riitta-Leena Paunios avgörande dnr 3211/4/01 i sin helhet (på finska).