Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Fördröjningar i ansökan om pass och identitetskort kan äventyra förverkligandet av de grundläggande rättigheterna

Riksdagens justitieombudsman (JO) Petri Jääskeläinen konstaterade i sitt avgörande att den offentliga makten under åren 2021 och 2022 åtminstone delvis har misslyckats med att genomföra behandling av pass- och identitetskortsärenden på behörigt sätt och utan dröjsmål. Fördröjningar i ansökan om pass och identitetskort har för sin del kunnat inverka negativt på rätten att lämna landet, som tryggas som en grundläggande rättighet.

JO har särskilt efter början av februari 2022 fått tiotals klagomål i denna fråga. Vissa polisinrättningar har under vissa tider inte hittat några lediga tider för att uträtta ärenden gällande pass eller identitetskort i det elektroniska tidsbokningssystemet. Vid andra inrättningar har de första lediga bokningsbara tiderna varit först om flera månader. Det har visserligen också varit möjligt att sköta ärenden gällande pass eller identitetskort genom att köa, men kötiden kan ha varit till och med flera timmar. 

JO betonade i sitt avgörande att en behandling utan dröjsmål är en grundläggande rättighet och att fördröjningar i erhållandet av pass och identitetskort kan ha negativa återverkningar på utnyttjandet av andra grundläggande rättigheter. 

Med tanke på laglighetsövervakningen är det väsentligt vilka åtgärder polisinrättningarna och Polisstyrelsen har vidtagit efter att ha observerat rusningarna och fördröjningarna i detta ärende. 

Polisen har reagerat på förändrade situationer på många sätt i syfte att minska rusningen och påskynda uträttandet av ärenden. Den kraftiga ökningen av antalet ansökningar har dock varit en uppenbar överraskning, som man enligt utredningarna inte verkar ha lyckats förbereda sig fullt ut på. Den arbetskraft som står till förfogande har inte varit tillräcklig för att servicenivån hela tiden ska kunna anses vara godtagbar.

Anhopningarna och fördröjningarna har berott på Covid-19-pandemin och kriget i Ukraina, vars konsekvenser för rusningarna och fördröjningarna i behandlingen av ärendena i viss mån har varit överraskande och åtminstone delvis svåra att förutse. 

JO har bett Polisstyrelsen meddela senast den 31 oktober 2022 hur de åtgärder som Polisstyrelsen vidtagit har inverkat och hur situationen då ser ut när det gäller tillståndstjänsternas betjäningstider.

Justitieombudsman Petri Jääskeläinens avgörande 5276/2021 har publicerats i sin helhet (på finska) på justitieombudsmannens webbplats på adressen www.ombudsman.fi

Mer information ger referendarieråd Mikko Eteläpää, tfn 09 432 3359.