Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Stora brister i tillgängligheten – omöjligt att ta sig till röstningsstället i rullstol

På uppdrag av riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen genomförde två tjänstemän från justitieombudsmannens kansli söndagen den 26 maj oanmälda inspektioner vid åtta kommuners och städers röstningsställen under Europaparlamentsvalets valdag. Inspektionerna genomfördes inom Södra Finlands område. Syftet med inspektionerna var att utreda tillgängligheten vid röstningsställena, möjligheterna att delta för personer med funktionsnedsättning samt hur valhemligheten tryggades. Den ena av de personer som genomförde inspektionerna använde sig av rullstol.

Vid så gott som alla röstningsställen förekom brister i tillgängligheten i röstningslokalen och i den rutt som ledde in till röstningslokalen. Under inspektionen observerades även att brisen på hindersfria valbås och röstningsställen kunde leda till att valhemligheten inte tryggas. 

Fortsatta åtgärder 

Justitieombudsmannen beslöt att på eget initiativ undersöka bristerna i valarrangemangen i fyra kommuner, vad gäller tillgänglighet och att trygga valhemligheten för personer med funktionsnedsättning. 

Justitieombudsmannen beslöt också att uppmärksamma de städer och kommuner som var föremål för inspektionen samt deras centralvalnämnder på de observationer om skyltarnas synlighet, bristande tillgänglighet samt tryggandet av valhemligheten, som konstateras i inspektionsprotokollen.

En av justitieombudsmannens särskilda uppgifter är att främja, skydda och följa upp rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Uppgiften baserar sig på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som Finland ratificerade i juni 2016. Därför fäster man under inspektionerna särskild uppmärksamhet vid tillgängligheten och möjligheten att delta för personer med funktionsnedsättning.

Inspektionsprotokoll 2657/2019 har publicerats på webbplatsen (på finska) på adressen www.ombudsman.fi

Mer information ger äldre justitieombudsmannasekreterare Juha-Pekka Konttinen, tfn 09 432 3338.