Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

En tingsdomare vid Helsingfors tingsrätt beviljade teleavlyssningstillstånd utan stöd i lag

6.10.2006

Riksdagens biträdande justitieombudsman Jukka Lindstedt har gett en tingsdomare vid Helsingfors tingsrätt anmärkning för att ha beviljat södra tulldistriktet teleavlyssningstillstånd för utredning av ett grovt dopningsbrott. Enligt lagen får teleavlyssning inte användas vid undersökning av dopningsbrott.

Södra tulldistriktet hade ansökt om tillstånd för både teleavlyssning och teleövervakning. Tulltjänstemännen upptäckte felet omedelbart efter att tingsrätten hade beviljat tillståndet. Saken rättades till samma dag, innan teleavlyssning hade hunnit inledas. Biträdande justitieombudsmannen anser emellertid att felet äventyrade det grundlagsfästa skyddet för förtroliga meddelanden.

Biträdande justitieombudsman Lindstedt understryker att en domstol som beslutar om användning av tvångsmedel måste värna om rättssäkerheten. Detta är särskilt viktigt vid beslut om hemliga tvångsmedel, eftersom det i sådana fall endast är domstolen som tryggar den misstänktes rättigheter. Därför är det ett allvarligt fel att en domstol godkänner ett klart lagstridigt tvångsmedelsyrkande. Enligt biträdande justitieombudsmannens åsikt är det i ett fall som detta domstolen som bär huvudansvaret. Tingsdomaren har medgett felet.

Biträdande justitieombudsmannen anser att tullmyndigheterna handlade oaktsamt i ärendet. En tullöverinspektör och en överdetektiv har också medgett att de handlat felaktigt. Efter att ha upptäckt felet vidtog de åtgärder för att rätta till saken. Enligt biträdande justitieombudsmannens åsikt tyder ingenting på att de ens övervägt att utnyttja det på felaktiga grunder beviljade tillståndet.

Biträdande justitieombudsmannen ser också kritiskt på tingsdomarens agerande efter att ha uppmärksammats på felet. Tingsdomaren beslöt stryka över ordet teleavlyssning på det ursprungliga yrkandet, så att endast teleövervakningsyrkandet återstod. Det rättade beslutet fick samma diarienummer som det tidigare, felaktiga beslutet.

Biträdande justitieombudsman Lindstedt påpekar att domarens förfarande visar att den myndighet som uttryckligen anförtrotts att övervaka och avgöra tvångsmedelsärenden inte i det aktuella fallet förhållit sig seriöst till de formella beslutsförutsättningarna. Biträdande justitieombudsmannen anser att tingsdomaren borde ha vänt sig till hovrätten med en ansökan om återbrytande av det lagstridiga beslutet. Genom detta förfarande skulle det tydligare framgått hur behandlingen av ansökan gått till.

Det lagstridigt beviljade teleavlyssningstillståndet uppdagades då biträdande justitieombudsmannen 15.12.2004 inspekterade Tullstyrelsen. Biträdande justitieombudsman Lindstedt bad därför centralkriminalpolisen göra en förundersökning med anledning av misstänkt brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet. Efter förundersökningen ansåg han emellertid att tingsdomarens och tulltjänstemännens förfarande inte uppfyllde strafflagens rekvisit eftersom felet, med hänsyn till dess menlighet, skadlighet och övriga omständigheter, kunde anses vara ringa bedömt som en helhet.

Biträdande justitieombudsmannens avgörande nr 878/2/05 i sin helhet (på finska).

Närmare upplysningar ger justitieombudsmannasekreterare Pasi Pölönen, tfn (09) 432 3345.