Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

En skatteskyldig skall underrättas om överföring till skatteförslagsförfarande

11.6.2004

Enligt riksdagens biträdande justitieombudsman Petri Jääskeläinen förutsätter en god förvaltning och korrekt myndighetsverksamhet att en skattskyldig personligen informeras om att han eller hon har överförts från skattedeklarationsförfarande till skatteförslagsförfarande eller tvärtom. Samtidigt skall den skattskyldig få anvisningar om hur han eller hon i denna nya situation skall gå till väga för att fullgöra den deklarationsplikt som lagen föreskriver.

Skattestyrelsen har ansett att den omständigheten att en skattskyldig överförs från skattedeklarationsförfarandet till skatteförslagsförfarandet tillräckligt tydligt framgår av att den skattskyldige vid årsskiftet inte får någon skattedeklarationsblankett eller anvisning för ifyllande av skattedeklaration. På motsvarande sätt, när den skattskyldige överförs från skatteförslagsförfarandet till skattedeklarationsförfarandet sänder man honom eller henne vid årsskiftet en skattedeklarationsblankett och anvisningar för ifyllande av skattedeklarationen. Den skattskyldige får alltså inget meddelande om att hans eller hennes deklarationsplikt har ändrats eller någon anvisning om hur han eller hon skall gå till väga för att fullgöra sin deklarationsplikt enligt detta nya förfarande.

Biträdande justitieombudsmannen konstaterar att inkomst- och förmögenhetsbeskattningen av hävd har verkställts på basis av den skattedeklaration som en skatteskyldig årligen ger utan särskild uppmaning. När skattemyndigheten ensidigt ändrar grunden för en skattskyldigs deklarationsplikt, som har en central ställning, genom att överföra den skattskyldige från skattedeklarationsförfarandet till skatteförslagsförfarandet eller tvärtom, förutsätter den goda förvaltning och behöriga behandling av ett ärende som garanteras i grundlagen att den skattskyldige personligen informeras om saken. Informationen skall ges senast när skattedeklarationsblanketterna sänds till de skattskyldiga.

Biträdande justitieombudsman Jääskeläinen betonar att det inte får råda någon ovisshet om på vilket sätt och vid vilken tidpunkt en skattskyldig skall fullgöra sin deklarationsplikt, som en skattskyldig uppfattar som sin medborgerliga plikt och som sanktioneras av ett hot om skatteförhöjning. Allmän information i pressen är inte en tillräcklig åtgärd.

Jääskeläinen anser att de ändamålsenlighetsgrunder och övriga grunder som skattestyrelsen har anfört i sin redogörelse inte är godtagbara orsaker till att en skattskyldig inte får tillbörlig betjäning i detta centrala och viktiga ärende, som berör beskattningsförfarandet. Särskilt anser biträdande justitieombudsmannen att förfarandet inte uppfyller de kvalitetskrav för god förvaltning som föreskrivs i den förvaltningslag som trädde i kraft från början av 2004.

I ett klagomål till justitieombudsmannen kritiserades det sätt på vilket skattskyldiga överförs till skatteförslagsförfarandet. När tiden för inlämnandet av deklarationen närmade sig, hade klaganden sökt skattedeklarationsblanketterna hemma hos sig, men inte hittat några. Klaganden ringde till skattebyrån, där en tjänsteman meddelade att klaganden och klagandens make hade överförts till skatteförslagsförfarandet. Tjänstemannen förklarade att de som omfattas av skatteförslagsförfarandet inte får några deklarationsblanketter vid årsskiftet, utan att ett skatteförslag i stället sänds till dem under maj månad. För att inte försumma sin deklarationsplikt blev klaganden och klagandens make tvungna att till följd av skatteförvaltningens dåliga förvaltningspraxis själva förhöra sig om saken hos skattemyndigheten.

Biträdande justitieombudsman Jääskeläinen har delgivit skattestyrelsen sin uppfattning om att skatteförvaltningens förfarande är bristfälligt. Han har också uppmanat skattestyrelsen att före 1.12.2004 meddela honom om de åtgärder som har vidtagits med anledning av hans beslut i ärendet.

För närmare information kontakta vänligen justitieombudsmannasekreterare Ulla-Maija Lindström, tfn (09) 432 3355.

Justitieombudsmannens beslut dnro 200/4/03 i sin helhet (på finska).