Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

En patient tvingades vänta över tio månader på operation vid Tammerfors universitetssjukhus

JO ger anmärkning för olagligt förfarande

12.11.2008

JO Riitta-Leena Paunio kritiserar samkommunen för Birkalands sjukvårdsdistrikt för att en patient tvingades vänta över tio månader på att bli opererad vid Tammerfors universitetssjukhus.

Patienten hade i slutet av januari 2007 fått en remiss till Tammerfors universitetssjukhus. Eftersom det konstaterats att operationsvård var nödvändig ställdes patienten i en operationskö. Målet var att operationen skulle ske inom två månader. Patienten opererades emellertid först i slutet av november 2007.

JO Paunio framhåller i sitt avgörande med anledning av patientens klagomål att efter att det medicinska behovet konstaterats ska det bedömas hur brådskande vårdbehovet är och varefter vårdåtgärderna ska inledas inom en skälig tid. Därvid måste man ta hänsyn till patientens hälsotillstånd, det sannolika sjukdomsförloppet och t.ex. patientens möjligheter att återfå sin arbetsförmåga. Enligt lagen ska patienten i varje fall få vård inom sex månader efter att vårdbehovet konstaterats. Om samkommunen inte själv kan ordna vård för patienten inom denna tid ska den skaffa vård på annat håll.

Enligt den utredning som JO fått hade patienten så svåra smärtor att han varit i det närmaste arbetsoförmögen.  Vid Tammerfors universitetssjukhus hade man gjort bedömningen att patienten borde få vård inom en betydligt kortare tid än sex månader, då man uppställde som mål att operationen skulle ske inom två månader.

Samkommunen för Birkalands sjukvårdsdistrikt hade emellertid inte ordnat vård för patienten inom denna tid och inte heller inom den maximitid som vårdgarantin förutsätter, dvs. sex månader. Samkommunen hade inte heller ordnat vård hos någon annan serviceproducent.

JO konstaterar att samkommunen försummade sin lagstadgade skyldighet och ger den därför en anmärkning för det olagliga förfarandet.


JO Riitta-Leena Paunios beslut dnro 2801/4/07 i sin helhet
(på finska).

Närmare upplysningar ger JO-sekreterare Leena-Maija Vitie,
tfn (09) 432 3349.