Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

En kommuns rökförbund skall grundas på lag

Det almänna kan ingripa i individens frihetssfär endast med stöd av lag

3.12.2004

Riksdagens biträdande justitieombudsman Petri Jääskeläinen har tagit ställning till Paltamo kommuns social- och hälsovårdsnämnds beslut att förbjuda tobaksrökning på hälsocentralens uteområde samt till nämndens beslut att förbjuda personer som arbetar på hälsocentralen och i dess närområde att röka under arbetstid. Dessutom har biträdande justitieombudsmannen tagit ställning till frågan om rökfrihet som en utnämningsgrund.

Förbudet mot rökning på hälsocentralens uteområde

Biträdande justitieombudsman Jääskeläinen konstaterar att det i sig är lagligt att röka. Tobaksrökning omfattas av individens grundlagsenliga fria vilja och självbestämmanderätt. Rökförbud som utfärdas av det allmänna skall sålunda grundas på lag. Det rökförbud som Paltamo kommuns social- och hälsovårdsnämnd utfärdade var inte grundat på lag till den del som det omfattade också sådana hälsocentralens uteområden, från vilka tobaksrök enligt biträdande justitieombudsmannens uppfattning inte kunde tränga in i byggnaden på ett sätt som strider mot tobakslagen, hälsoskyddslagen eller arbetarskyddslagen.

Personalens rökning under mat- och kaffepauser

Biträdande justitieombudsman Jääskeläinen konstaterar för det andra att kommunen som arbetsgivare kan bestämma hur, var och när arbetet utföras. Däremot kan en arbetsgivare inte för sina anställda utfärda påbud som saknar betydelse för utförandet av arbetet.

Social- och hälsovårdsnämnden hade med åberopande av en effektiv användning av arbetstiden utfärdat ett totalförbud mot rökning under arbetstid. Förbudet avsåg personer som arbetar på hälsocentralen eller dess närområde. Det gällde också de till arbetstiden hänförliga dagliga vilotiderna, dvs. mat- och kaffepauserna, som i varje fall räknas bort från den effektiva arbetstiden.

Förbudet mot rökning under de vilotider som räknas in i arbetstiden innebär enligt biträdande justitieombudsmannens uppfattning att kommunarbetsgivaren de facto utan laglig grund har fattat ett beslut som inte gäller en effektiv användning av arbetstiden utan snarare ett beteende som kan hänföras till individens självbestämmanderätt och fria vilja. Däremot har arbetsgivaren rätt att förbjuda extra tobakspauser utanför vilotiderna liksom andra extra pauser.

Rökfrihet som en anställningsgrund

Paltamo kommunstyrelse har dessutom ansett att rökfrihet kan beaktas som en utnämningsgrund bland andra grunder.

Enligt biträdande justitieombudsmannens uppfattning är emellertid det faktum att en person är rökare eller rökfri en sådan i lagen om likabehandling avsedd personrelaterad omständighet som i anställningsgrunder och i andra situationer där lagen om likabehandling tillämpas kan beaktas endast ifall det är fråga om särbehandling som grundar sig på ett verkligt och avgörande krav som hänför sig till arbetsuppgifternas art och deras utförande. Enligt biträdande justitieombudsmannens uppfattning kan rökfrihet inte i allmänhet uppställas som ett sådant krav, inte heller när det gäller en hälsocentrals arbetsuppgifter. Lika litet kan en uppgift om att en person är rökare allmänt betraktas som en i lagen om integritetsskydd i arbetslivet avsedd personuppgift som har direkt relevans för arbetstagarens arbetsavtalsförhållande och som arbetsgivaren får behandla och utreda.

Åtgärder

Biträdande justitieombudsmannen har meddelat kommunstyrelsen samt social- och hälsovårdsnämnden i Paltamo sin uppfattning. Han har bett kommunstyrelsen att före utgången av februari 2005 meddela vilka åtgärder ställningstagandena i detta beslut har föranlett.

Beslutet har sänts också till Finlands Kommunförbund för kännedom.

Biträdande justitieombudsmannen understryker att beslutet inte är ett ställningstagande till frågan om rökförbud är motiverade från hälsopolitisk synpunkt. Innebörden av beslutet är att det allmänna får ingripa i individens grundlagsenliga frihetssfär endast med stöd av lag.

De frågor som behandlas i biträdande justitieombudsmannens beslut kan genom de rättsmedel som regleras i kommunallagen i enskilda fall komma att behandlas i förvaltningsdomstolarna. Eftersom ärendet är av allmän betydelse anser biträdande justitieombudsmannen ändå att det vore viktigt att i lag klart reglera rökförbud som utfärdats av den offentliga makten liksom även bemötandet av rökare i deras ställning som arbetstagare och arbetssökande. Han har sålunda sänt kopior av sitt beslut till de ministerier som inkommit med utlåtanden i ärendet, dvs. social- och hälsovårdsministeriet, arbetsministeriet och inrikesministeriet.

Närmare information ger justitieombudsmannasekreterare Ulla-Maija Lindström, tfn (09) 432 3355.

Biträdande justitieombudsman Jääskeläinens beslut dnr 890/4/03  i sin helhet (på finska).