Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Ekonomiska skäl minskar inte kommunens ansvar

Vichtis borde snabbare ha åtgärdat en skolas inomhusluftproblem
 
Ekonomiska skäl undanröjer inte det allmännas skyldighet att ombesörja skyddet av arbetskraften och främja befolkningens hälsa, framhåller biträdande JO Jussi Pajuoja i ett beslut som gäller Vichtis kommun.

Fukt- och mögelskadorna i Nummelanharju skola i Vichtis hade i flera år varit kända och föremål för utredning. Kommunen hade dock av ekonomiska skäl skjutit upp en sanering av skolbyggnaden.

Pajuoja anser att omständigheter som sammanhänger med kommunens ekonomiska situation inte minskar utbildningsanordnarens ansvar för en trygg skolmiljö.

Enligt en privatpersons klagomål till JO äventyrade Vichtis kommun medvetet elevernas och personalens hälsa då den sköt upp saneringen av skolbyggnaden. Enligt klaganden hade man försökt avhjälpa problemet med otillräckliga och felaktiga åtgärder. Man hade inte heller systematiskt gett akt på elevernas och personalens symtom.

Otillräckligt men inte lagstridigt

Problemen med skolans inomhusluft kunde konstateras redan 2005 i samband med en bedömning av fastighetens skick. Vichtis kommun hade i flera år försökt lösa problemen på olika sätt. År 2009 hade man avhjälpt en del av problemen, men reparationerna visade sig vara otillräckliga. Både personalen och eleverna hade fortfarande symtom.

Pajuoja har inte konstaterat sådana försummelser i kommunens förfarande att den kan anses ha förfarit lagstridigt, men enligt hans åsikt har kommunens åtgärder varit otillräckliga.

Efter att mögelproblemet konstaterats borde kommunen enligt Pajuojas åsikt mera målmedvetet ha sett till att personalen och eleverna inte utsattes för hälsovådlig inomhusluft. Då saneringsarbetet sköts upp och reparationerna drog ut på tiden borde kommunen ha vidtagit konkreta åtgärder för att avhjälpa problemen, t.ex. genom att flytta undervisningen till tillfälliga lokaler.

Saneringsprojektets första skede blev klart i december 2010, då hälften av undervisningen kunde flyttas till en ny skolbyggnad. För närvarande sker undervisningen huvudsakligen i den nya byggnaden och annars i tillfälliga utrymmen.

En omfattande utredning av fukt- och mögelproblematiken

Riksdagens revisionsutskott beställde i november 2011 en extern utredning av fukt- och mögelproblematiken i byggnader. Utredningen omfattar hela landets byggnadsbestånd och är den första i sitt slag i Finland. Utredningen görs av en expertgrupp vid Arbetshälsoinstitutet. I gruppen, som leds av professor Kari Reijula, ingår experter från flera olika vetenskapsområden.

Utredningsresultaten offentliggörs i oktober, varefter revisionsutskottet hör sakkunniga. I ett senare skede ska utskottet utarbeta ett betänkande om saken för riksdagens plenum.

Fortsatta åtgärder

Pajuoja ber Vichtis kommunstyrelse senast 31.3.2013 lägga fram en utredning om vilka åtgärder kommunen vidtagit för att avhjälpa fukt- och mögelproblematiken i skolan och för att säkerställa ändamålsenliga undervisningsutrymmen från och med läsåret 2012-2013.

Biträdande JO Jussi Pajuojas beslut 16.8.2012, dnr 2822/4/10 i sin helhet (på finska). Närmare information ger JO-sekreterare Piatta Skottman-Kivelä, tfn (09) 4321.