Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Efterkontroller hör till den offentliga hälso- och sjukvården

En patient anvisades lagstridigt att på egen bekostnad anlita en privatläkare
 
HUCS ögonklinik och Jorvs sjukhus, som hör till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, hade anvisat en patient att på egen bekostnad vända sig till den privata sektorn för efterkontroller efter sina operationer. Justitieombudsman Petri Jääskeläinen anser att detta förfarande var lagstridigt och föreslår att patienten ska gottgöras för sina utgifter.

Jääskeläinen anser att patientens rätt till sådana tillräckliga hälso- och sjukvårdstjänster som tryggas i grundlagen och till sådan god vård som avses i patientlagen inte tillgodosågs i detta fall.

Enligt justitieombudsmannen borde HUCS ögonklinik och Jorvs sjukhus ha ordnat de behövliga efterkontrollerna antingen själva eller på något annat sådant sätt som anges i lag, t.ex. genom att köpa efterkontrollerna av privata serviceproducenter.

Efterkontrollerna efter medicinskt motiverade åtgärder utgör en behövlig del av vårdhelheten. Justitieombudsmannen anser att efterkontrollerna hör till den offentliga hälso- och sjukvårdens ansvarsområde och att de således inte ska överföras till den privata sektorn där de bekostas av patienten själv.

Om den offentliga hälso- och sjukvården inte själv klarar av att producera dessa tjänster, ska tjänsterna skaffas antingen av någon annan tjänsteproducent inom den offentliga sektorn eller av en privat serviceproducent. Om tjänsterna köps hos en privat serviceproducent, debiteras samma avgifter för tjänsterna som inom den offentliga sektorn.

Patienten har naturligtvis rätt att välja om han eller hon vill anlita offentliga eller privata hälso- och sjukvårdstjänster. Denna valfrihet förutsätter emellertid att patienten får korrekt information om att behövliga efterkontroller hör till den offentliga hälso- och sjukvårdens ansvarsområde.

Justitieombudsmannen har föreslagit att Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt ska bedöma hur patienten kan gottgöras för de kostnader som orsakats av det lagstridiga förfarandet. Sjukvårdsdistriktet ska senast 31.3.2012 informera om utgången i ärendet.

Jämlikheten tillgodoses inte

Patienternas rätt till behövliga efterkontroller inom den offentliga hälso- och sjukvården verkar inte tillgodoses på ett jämlikt sätt i olika delar av landet. Detta framgår av de medicinska utlåtanden som getts av Valvira och dess permanenta sakkunniga. Justitieombudsmannen anser att denna situation är otillfredsställande.

Av denna orsak konstaterar justitieombudsmannen att de enhetliga grunderna för vården borde kompletteras med anvisningar om efterkontroller. Han har bett Valvira och Social- och hälsovårdsministeriet senast 31.5.2012 meddela vilka åtgärder de vidtagit i ärendet.

 
Tilläggsinformation ges av referendarierådet Kaija Tanttinen-Laakkonen, tfn (09) 432 3377.