Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Domare fick anmärkning för brott mot tjänsteplikt

Domaren godkände missnöjesanmälan över ett beslut som vunnit laga kraft

11.12.2007

Biträdande JO Petri Jääskeläinen riktar allvarlig kritik mot en tingsrättsdomare i Kotka som godkänt en missnöjesanmälan över ett beslut som redan vunnit laga kraft. Dessutom bad domaren att en i befolkningsdatasystemet införd anteckning skulle utplånas. Anteckningen gällde en äktenskapsskillnad som vunnit laga kraft. Jääskeläinen har gett tingsdomaren anmärkning för brott mot tjänsteplikt.

Kotka tingsrätt hade dömt till äktenskapsskillnad mellan klaganden och dennes maka. Eftersom missnöje över beslutet inte anmäldes inom utsatt tid vann det laga kraft och tingsrätten underrättade magistraten om äktenskapsskillnaden. Klagandens förra maka hade emellertid efter att tidsfristen redan gått ut anmält missnöje med avgörandet och tingsrätten godkände missnöjesanmälan. Som orsak till godkännandet av den försenade missnöjesanmälan hade i beslutet om äktenskapsskillnad antecknats att klagandens förra maka inte på förhand hade underrättats om avgörandet. Efter att tingsdomaren godkänt missnöjesanmälan bad han magistraten utplåna anteckningen om äktenskapsskillnaden ur befolkningsdatasystemet. Klagandens maka meddelade därefter tingsrätten att hon trots allt inte skulle överklaga beslutet till hovrätten. Tingsdomaren antecknade då att beslutet om äktenskapsskillnaden vunnit laga kraft och gjorde en ny anmälan om äktenskapsskillnaden till befolkningsregistret.

Maken som ansökt om äktenskapsskillnad framhöll i sitt klagomål till JO att hans rättssäkerhet hade kränkts eftersom han under en längre tid haft en felaktig uppfattning om hur processen framskred.

Biträdande JO Jääskeläinen framhåller att tidpunkten för missnöjesanmälan i det aktuella fallet varken var oklar eller lämnade utrymme för tolkning och att anmälan obestridligen gjorts efter den föreskrivna tidsfristen. Den borde sålunda inte ha godkänts. Eftersom missnöjesanmälan inkommit för sent hade tingsrättens beslut vunnit laga kraft. I ett sådant beslut kan ändring sökas endast genom extraordinära rättsmedel. Tingsdomarens beslut att godkänna den försenade missnöjesanmälan och sålunda återställa försutten fatalietid innebar de facto endast att han inkräktade på högsta domstolens behörighet.

Biträdande JO ser allvarligt på tingsdomarens lagstridiga förfarande. Principen att lagakraftvunna domar står fast och kan rivas upp endast på grunder och under former som regleras i lag, är en hörnsten för ett fungerande och tillförlitligt rättssystem. Tingsdomarens förfarande var sålunda ett slag mot själva kärnan i rättskipningen. Enligt Jääskeläinens åsikt var förfarandet ägnat att undergräva förtroendet för rättsväsendet.

Biträdande JO Jääskeläinen ser emellertid ingen anledning att väcka åtal mot tingsdomaren. En förmildrande omständighet är att det med beaktande av ett tidigare HD-avgörande eventuellt hade funnits orsak att också i detta fall återställa den försuttna tiden. Jääskeläinen tar dessutom hänsyn till att tingsdomarens förfarande inte medfört rättsförluster eller andra olägenheter än att klaganden lämnades i ovisshet om huruvida tingsrättens beslut var slutgiltigt.


Närmare upplysningar ger JO-sekreterare Terhi Arjola-Sarja,
tfn (09) 432 3358.

Biträdande JO Petri Jääskeläinens beslut dnr 552/4/06 i sin helhet (på finska).