Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata handlade felaktigt när den fastställde förutsättningarna för att ta i bruk tjänsten Suomi.fi-Fullmakter

Biträdande justitieombudsman Maija Sakslin: I synnerhet med tanke på likabehandling av personer i sårbar ställning är det viktigt att ibruktagandet av tjänsten Suomi.fi-fullmakter vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) med stark autentisering inte utesluter möjligheten att få tillgång till digitala tjänster via en skriftlig fullmakt.

MDB har enligt sin utredning inte erbjudit privatpersoner sådana metoder som beskrivs utförligt i regeringens proposition för att få tillgång till fullmaktstjänsten på annat sätt än genom att registrera sig i tjänsten Suomi-fi. Det är inte möjligt att skriftligen ansöka om registrering av fullmakten eller uträtta ärenden vid MDB:s verksamhetsställe. Som motivering till begränsningen har MDB framfört resursbrist.

På basis av lagberedningsdokumenten anser jag att det är motiverat att anse att lagstiftaren har då denne föreskrivit om ett skriftligt registreringssätt i 10 § 3 mom. i lagen om stödtjänster för e-tjänster utgått från att det är förenligt med serviceprincipen för god förvaltning att också göra det möjligt att göra en skriftlig registreringsbegäran. Således kan MDB inte kategoriskt vägra att godkänna en skriftlig ansökan till stöd för vilken det läggs fram en tillräcklig utredning för att säkerställa fullmaktens autenticitet och integritet.

Man bör också med tanke på tjänstens tillgänglighet med rimliga anpassningar förbereda sig på att trygga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Detta är också viktigt för många äldre personer.

Biträdande justitieombudsmannen konstaterade att MDB hade förfarit felaktigt när den fastställde förutsättningarna för att införa tjänsten Fullmakter och bad myndigheten att före den 30 november 2021 utreda vilka åtgärder som vidtagits för att möjliggöra införandet av tjänsten även på annat sätt än digitalt genom att logga in i tjänsten.

Biträdande justitieombudsmannen har också undersökt klagomål om ändamålsenligheten i Suomi.fi-tjänstens verksamhet. Hon bedömer bland annat separat på vilket sätt problem med inloggning med bankkoder bör utredas på en allmän nivå inom laglighetsövervakningen.

Biträdande justitieombudsman Maija Sakslins beslut 3665/2020 har i sin helhet publicerats på justitieombudsmannens webbplats www.oikeusasiamies.fi.

Mer information ges av referendarierådet Riitta Länsisyrjä, tfn 09 432 3363