Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Brister i övervakningen och regleringen av säkerhetskontroller i hamnarna

 3.10.2006

Biträdande justitieombudsman Petri Jääskeläinen anser att Sjöfartsverket effektivare måste övervaka att säkerhetskontrollerna utförs i enlighet med lagen. Detta innebär bl.a. att säkerhetskontrollörerna skall vara godkända så som lagen förutsätter och utföra sina uppgifter i överensstämmelse med lagen och skyddsplanerna.

Biträdande justitieombudsmannen påminner om att Sjöfartsverket skall dra försorg om och övervaka säkerheten inom sjöfarten samt godkänna skyddsplaner för hamnarna och se till att de uppfyller lagens krav. Dessa uppgifter regleras i lagen om sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar samt om tillsyn över skyddet.

Säkerhetskontrollerna skall uppfylla de krav som finsk lag ställer, även om fartyget inte har finsk flagg

Biträdande justitieombudsman Jääskeläinen understryker att säkerhetskontroller skall utföras i enlighet med finsk lagstiftning och med hänsyn till objektets grundläggande rättigheter, också när ett fartyg seglar under annan flagg än finsk och säkerhetskontrollen enligt fartygets skyddsplan utförs i Finland. Fartygets skyddsplan skall vara förenlig med hamnens skyddsplan och med den finska lagen om sjöfartsskydd. Sjöfartsverket skall sålunda övervaka också hur säkerhetskontrollerna utförs och inte endast, såsom hittills, kontrollernas antal.

Biträdande justitieombudsmannen har prövat ett klagomål om säkerhetskontrollen i Magasinterminalen i Helsingfors. Klaganden skulle resa till Tallinn med Silja Lines fartyg Super Sea Cat då han blev så grundligt och omständligt säkerhetskontrollerad att han missade avgången.

Eftersom Sjöfartsverket betraktar Super Sea Cat som en självständig aktör har det inte befattat sig med dess säkerhetskontroller: Fartyget seglar under italiensk flagg och följer italienska säkerhetsrutiner. Säkerhetskontrollerna sköts av ett privat bolag i samverkan med Silja Lines anställda, enligt en skyddsplan som godkänts av en italiensk myndighet.

Säkerhetskontrollörerna skall vara godkända enligt lag

Biträdande justitieombudsmannen understryker också att Sjöfartsverket skall övervaka att säkerhetskontrollörerna är godkända enligt lag och att de utför sina uppgifter så som lagen och skyddsplanerna förutsätter. Enligt lagen skall säkerhetskontrollörerna vara godkända av polisen. Detta lagstadgade krav  uppfylls inte för närvarande i praktiken.

Vid prövningen av klagomålet framgick det att man inte visste hur lagens bestämmelse om godkännande av säkerhetskontrollörer skall tolkas. Biträdande justitieombudsmannen anser det därför vara skäl att precisera bestämmelsen bl.a. så att den anger hur och av vilken myndighet säkerhetskontrollörerna skall godkännas för sin uppgift. Det är också skäl att precisera bestämmelserna om övervakningen och ledningen av säkerhetskontrollörerna.

Innan lagstiftningen revideras är det skäl att säkerställa att den gällande lagens intentioner förverkligas. Det är i första hand den övervakande myndigheten, dvs. Sjöfartsverket som med polisen skall avtala om godkännandet av säkerhetskontrollörer.

I lagen föreskrivs inte om säkerhetskontrollörernas samarbete med myndigheterna

Biträdande justitieombudsmannen uppmärksammar i sitt avgörande dessutom vikten av att samarbete mellan säkerhetskontrollörerna, som utövar offentlig makt, och myndigheterna skall grunda sig på lagen. En säkerhetskontrollör hade i det aktuella fallet på eget initiativ rapporterat till gränsbevakningsväsendet att en större penningsumma påträffats hos klaganden. Biträdande justitieombudsmannen har också i tidigare avgöranden uppmärksammat samarbetet mellan myndigheter i liknande fall samt behovet av lagstiftning om saken.

Biträdande justitieombudsmannens åtgärder

Biträdande justitieombudsmannen har bett kommunikationsministeriet och Sjöfartsverket senast 28.2.2007 meddela vilka åtgärder de vidtagit med anledning av hans ställningstaganden.

Biträdande justitieombudsman Jääskeläinens beslut dnr 3492/4/04 i sin helhet (på finska).

Närmare upplysningar ger referendarieråd Riitta Länsisyrjä,
tfn (09) 432 3363.