Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Brister i överföringen av klienters på inrättningar adressuppgifter

Klienten på ålderdomshem kunde inte betala skatten i tid

11.5.2007

BJO Petri Jääskeläinen anser det vara ett missförhållande att på ålderdomshem och andra inrättningar intagna personers adressuppgifter kan ändras genom en anmälan av inrättningen, utan att klienten själv informeras om ändringen. Detta kan leda till att adressuppgifterna utan klientens vetskap undanhålls myndigheter och andra.

I ett ärende som undersökts av biträdande JO hade klagandens mor flyttat till ett ålderdomshem, varefter hennes adressuppgifter hade försvunnit ur skattemyndighetens register. Eftersom 2004 års debetsedel för fastighetsskatten inte skickats på hennes hemadress hade hon inte kunnat betala skatten i tid. I Helsingfors skattebyrås register fanns efter inrättningens anmälan endast anteckningen "adress okänd" om klagandens mor. Hon hade fått betala skatteförhöjning på grund av den försenade betalningen.

Enligt befolkningsdatalagen skall vårdinrättningar och straffanstalter för kontroll av de intagnas hemkommun och bostad där göra en anmälan till registerbyrån om dem som vid anmälningstidpunkten har varit intagna längre än tre månader.

Enligt befolkningsdatalagen kan uppgifter som anmälts till magistraten lämnas ut endast till behöriga myndigheter.

Befolkningsregistercentralen anser att den kan lämna ut uppgifter om personer som är intagna på vårdinrättningar och straffanstalter endast till de myndigheter som på grund av sina tjänsteåligganden har eller kan ha uppgifter om sådana personer. Till denna kategori av myndigheter räknar den inte t.ex. skattemyndigheterna. Tolkning är baserad på den grundläggande rätten till skydd för känsliga uppgifter och den personliga integriteten. Biträdande JO anser att tolkningen i och för sig är korrekt.

Däremot anser biträdande JO att magistraterna måste underrätta personer som är intagna på en inrättning om att inrättningen till magistraten har gjort en anmälan enligt befolkningsdatalagen och att dessas adressuppgifter därför inte längre lämnas ut. Personerna i fråga måste ges anvisningar om hur de kan anmäla sin postadress till magistraten och på det sättet säkerställa att korrekta adressuppgifter lämnas ut ur befolkningsdatasystemet.

Biträdande JO framställer att Befolkningsregistercentralen ger magistraterna anvisningar om hur informationen skall ges. Dessutom gör biträdande JO en framställning om att inrikesministeriet i samband med en totalrevidering av befolkningsdatalagen beaktar hans synpunkter på registrering av inrättningars anmälningar i befolkningsdatasystemet och på utlämnande av uppgifter.

Närmare upplysningar ger referendarieråd Riitta Länsisyrjä,
tfn (09) 432 3363.

Biträdande JO Jääskeläinens beslut dnr 419/4/05 i sin helhet
(på finska).