Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Björn sköts i havet utanför Hangö våren 2007

Polisen bröt inte mot lagen eller sin tjänsteplikt

19.3.2008

Riksdagens biträdande justitieombudsman Jukka Lindstedt anser att det inte finns någon anledning att misstänka att polisen handlade lagstridigt eller bröt mot sin tjänsteplikt under ett händelseförlopp som ledde till att en björn sköts i Hangö.

JO har fått fem klagomål med anledning av händelsen. I klagomålen kritiseras myndigheterna bl.a. för att de förföljde björnen så att den började simma mot fastlandet. Polisen kritiseras för att den inte konsulterade en jaktexpert och för att den inte hade en plan som gick ut på att driva björnen mot ett tryggt område. BJO Lindstedt har prövat klagomålen utifrån de utredningar som polisen i ett tidigare skede överlämnat till allmänna åklagaren i samband med en brottsanmälan.

Operationen började med att några fågelskådare på förmiddagen 6.5.2007 anmälde att de sett en björn som tog sig upp på Granskär utanför Hangöudd. De gjorde en anmälan om saken till sjöbevakningen som kom till platsen och därefter tillkallade polis.  När polisen närmade sig Granskär med båt syntes björnen inte längre till. Efter en och en halv timme kallade polisen en helikopter till platsen. Helikopterbesättningen fick syn på björnen som strax därpå simmande lämnade skäret.

Polisen kontaktade redan i ett tidigt skede Nylands jaktvårdsförening för att fråga hur man skulle lösa den uppkomna situationen. En jaktexpert ansåg att björnen måste hållas borta från Hangöudd. Han ansåg också att björnen inte fick sövas i vattnet eftersom den skulle ha drunknat.

Det material som BJO haft tillgång till visar att polisen i den uppkomna situationen handlade för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och sålunda fullgjorde sin plikt. Polisen började med att ta reda på var björnen befann sig. Enligt principen om minsta olägenhet försökte polisen hitta en annan utväg än att avliva björnen. Man försökte förmå björnen att simma i en riktning där den inte skulle ha varit farlig för människor och där den skulle ha haft möjlighet att klara sig. Men denna plan misslyckades och då björnen närmade sig fast land ansåg man sig tvungen att avliva den. Polisen följde sålunda jaktexpertens råd att inte släppa björnen i land på Hangöudd, eftersom det fanns risk för att den skulle ta sig in i tätbebyggelsen.

BJO Lindstedt understryker att enligt polislagen har polisen rätt att ta fast och avliva djur som orsakar fara för människors liv eller hälsa. I det aktuella fallet bedömde polisen situationen från denna utgångspunkt. Enligt BJO:s uppfattning är lagstiftarens avsikt att polisen ska ha möjlighet att reagera snabbt i situationer som kan utvecklas i en sådan riktning att människors liv och hälsa hotas. Man måste framförallt bedöma hur allvarlig situationen är med tanke på polisens uppgift att trygga allmän ordning och säkerhet.

BJO Jukka Lindstedts beslut dnr 1654/4/07 i sin helhet (på finska). 

Närmare upplysningar ger JO-sekreterare Mikko Eteläpää,
tfn (09) 432 3359.