Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

BJO Sakslin påskyndar förbättring av situationen för barn som anlänt till Finland utan vårdnadshavare

Biträdande JO Maija Sakslin påskyndar en sådan revidering av lagstiftningen att barn om ansökt om internationellt skydd får rätt till gratis grundläggande undervisning. Både grundlagen och konventionen om barnets rättigheter förutsätter detta.

Sakslin har bett undervisnings- och kulturministeriet före utgången av februari meddela i vilket skede beredningen av ärendet är.

Riksdagen behandlade förra vintern ett lagförslag om mottagande av barn som ansöker om internationellt skydd. Grundlagsutskottet ansåg det då vara viktigt att barnens rätt till gratis grundläggande undervisning så snart som möjligt tryggas i lagstiftningen. Reformen nämns i regeringsprogrammet för statsminister Jyrki Katainens regering.

Biträdande JO har prövat ärendet på eget initiativ. Under en inspektion 2010 kunde det konstateras att det inte hade ordnats grundläggande undervisning för barn som anlänt utan vårdnadshavare och inkvarterats i Sjundeå. Detta avvek från praxis i övriga kommuner.

Kommunen uppgav att den inte hade lagstadgad skyldighet att ordna undervisning. Sedermera ändrade kommunen sin ståndpunkt och barnen har från och med hösten 2011 kunnat delta i undervisning som är avsedd för invandrare.

Anvisningar och rådgivning för kommunerna

Biträdande JO oroar sig också för att barn som anlänt utan vårdnadshavare kan bli utan barnskyddstjänster, eftersom det uppfattas som svårt att samordna lagstiftningen inom olika förvaltningsområden med myndighetspraxis.

Problemet uppdagades då JO av en barnskyddsmyndighet  fick  handlingar som  innehöll   inexakta och felaktiga uppgifter. Detta berodde uppenbarligen på att myndigheten inte kände till asylförfarandet.

Sakslin har framställt att inrikesministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet i samråd ska ordna med anvisningar och rådgivning för kommunernas barnskyddsmyndigheter.

Det behövs anvisningar med tanke på situationer där barns ställning samtidigt bestäms dels enligt lagstiftningen om mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd och om integration av invandrare och dels enligt barnskyddslagen och annan socialvårdslagstiftning.

Sakslin har bett ministerierna före april meddela om hennes framställning har föranlett åtgärder.

Biträdande JO Maija Sakslins avgörande 1420/2/10  i sin helhet (på finska). Avgörandet 4509/4/09 är sekretessbelagt.
Närmare information ger äldre JO-sekreterare Kirsti Kurki-Suonio, tfn  09 432 3357.