Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

BJO Sakslin i ledningen för EU:s byrå för grundläggande rättigheter

Riksdagens biträdande justitieombudsman Maija Sakslin valdes vid det möte som styrelsen för EU:s byrå för grundläggande rättigheter höll i Wien den 27 september enhälligt till styrelsens ordförande. Till vice ordförande valdes professor Manfred Nowak från Österrike.

Byrån för grundläggande rättigheter har till uppgift att erbjuda EU:s institutioner och medlemsländer oberoende information, rådgivning och sakkunskap i frågor som gäller grundläggande rättigheter. Byrån inrättades i Wien 2007.

Styrelsen planerar och övervakar byråns arbete samt godkänner dess budget.

Styrelsen har 27 ledamöter som utses av EU:s medlemsländer, en ledamot som utses av Europarådet och två företrädare för Europeiska kommissionen. Styrelseordförandens mandatperiod är två och ett halvt år.

Maija Sakslin valdes till riksdagens biträdande justitieombudsman 2010. Dessförinnan verkade hon bl.a. som forskare och sakkunnig i flera forskningsprojekt och arbetsgrupper, både i Finland och EU.