Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

BJO Sakslin ber om utredning av äldreomsorgen i Esbo

Biträdande JO Maija Sakslin ber Esbo social- och hälsovårdsnämnd inkomma med en utredning av flera frågor inom äldreomsorgen. Anledningen är de iakttagelser som gjordes senaste sommar.

Justitieombudsmannens kansli gjorde under tre dagar i juli oanmälda inspektioner av tio inrättningar och vårdhem som tillhandahåller dygnetruntvård för äldre i Esbo. Tre av dessa var Esbos egna enheter och sju var enheter som drivs av privata serviceproducenter.

Under inspektionerna gjordes innehållsliga och kvalitativa bedömningar av framför allt den långvård som Esbo stad ordnar för dementa äldre. Särskilt uppmärksammades möjligheterna till utomhusvistelse och uträttande av ärenden samt att vårdenheterna var hemtrevliga.

Bedömningen baserades på social- och hälsovårdsministeriets kvalitetsrekommendation om tjänster för äldre (SHM:s publikationer 2008:4).

Utomhusvistelse

Under inspektionerna kunde det konstateras att även om man vid vårdhemmen hade uppmärksammat de äldres behov av utomhusvistelse, hade personaldimensioneringen en klart avgörande betydelse för hur behovet tillgodosågs. Under inspektionerna vistades endast ett fåtal äldre utomhus. Esbo stad ska därför utreda om de äldre får vistas utomhus i tillräcklig utsträckning.
 
Vidare ombes Esbo stad utreda på vilket sätt man tillgodoser och främjar de äldres rätt till sociala relationer och deltagande.

Esbo stad ska också meddela hur staden följer kvalitetsrekommendationerna om långvård och i synnerhet rekommendationerna om personaldimensionering.

Integritetsskydd

Enligt de iakttagelser som gjordes under inspektionen bor de som fått plats på Esbos egna äldreboenden trångt, i flera personers sjukhusaktiga rum. Men i nästan alla privata boenden bor de i egna rum som de huvudsakligen själva möblerat.

Esbo bör sålunda till biträdande JO inkomma med en redogörelse för vilka åtgärder staden ämnar vidta för att ordna äldreboenden med bättre integritetsskydd.

Fysioterapitjänster

Esbo ska också meddela hur staden har för avsikt att ordna rehabiliteringstjänster för de äldre. Under inspektionerna kunde det konstateras att det vid vissa enheter inte över huvud taget ordnades fysioterapitjänster och att man dragit ner på tjänsterna vid stadens egna enheter.

Biträdande JO understryker dessutom att patienter i terminalvård har rätt till värdig vård som respekterar deras integritet.


Begäran om utredning och inspektionsprotokollen:
Biträdande JO Maija Sakslins begäran om utredning, liksom de tio inspektionsprotokollen (på finska), dnr 2635-2644 har publicerats vid ombudsmannens databank för avgöranden. Begäran om utredning finns i början av inspektionsprotokollet dnr 2635/3/12.

Närmare information ger JO-sekreterare Pirkko Äijälä-Roudasmaa, tfn (09) 43231.

Oanmäld inspektion av Aurorahemmet i Esbo stad, avdelning 3
Dnr 2635/3/2012

Oanmäld inspektion av Esbo stads upphandlingsenhet för äldreservice, vårdhemmet Kuusikoti
Dnr 2636/3/2012

Oanmäld inspektion av Esbo stads upphandlingsenhet för äldreservice, vårdhemmet Villa Lauriina
Dnr 2637/3/2012

Oanmäld inspektion av Esbovikens vårdhem i Esbo stad
Dnr 2638/3/2012

Oanmäld inspektion av Esbo stads upphandlingsenhet för äldreservice, Iltala servicehem för åldringar
Dnr 2639/3/2012

Oanmäld inspektion av Esbo stads upphandlingsenhet för äldreservice, Villa Lyhde
Dnr 2640/3/2012

Oanmäld inspektion av Puolarkoti i Esbo stad
Dnr 2641/3/2012

Oanmäld inspektion av Esbo stads upphandlingsenhet för äldreservice, servicehemmet Mäntyranta
Dnr 2642/3/2012

Oanmäld inspektion av Esbo stads upphandlingsenhet för äldreservice, Mikevan Helmi
Dnr 2643/3/2012

Oanmäld inspektion av Esbo stads upphandlingsenhet för äldreservice, vårdhemmet Vuoksela
Dnr 2644/3/2012