Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

BJO Lindstedt kritiserar gränsbevakningsväsendets förundersökning

31.8.2009

Biträdande justitieombudsman Jukka Lindstedt kritiserar i flera avseenden gränsbevakningsväsendets förundersökning som bl.a. gällde misstanke om ordnande av olaglig inresa.

Två bröder klagade hos JO. Den ene brodern, som är turkisk medborgare, hade kommit från Sverige utan pass och vid gränskontrollen visat upp en annan persons bankkort som identitetshandling. Samtidigt som han greps ansökte han om asyl i Finland.

Enligt strafflagen ska en person som på grund av flyktingskap ansöker om asyl inte dömas för riksgränsbrott. Förundersökningen kan visserligen fortsättas trots asylansökan, men enligt biträdande JO:s åsikt kan man på goda grunder ifrågasätta om det är skäl att anhålla en person som misstänkt för riksgränsbrott i ett fall där det är uppenbart att misstanken inte kommer att leda till något straff. I det aktuella fallet kunde personen i fråga ha gripits t.ex. med stöd av utlänningslagen.

Meddelanden mellan nära släktingar får inte beslagtas

Asylsökandens i Finland bosatte broder misstänktes för ordnande av olaglig inresa. I samband med förundersökningen togs brödernas mobiltelefoner i beslag och de textmeddelanden som fanns i dem undersöktes. Enligt tvångsmedelslagen är det emellertid förbjudet att beslagta meddelanden mellan nära släktingar. Biträdande justitieombudsmannen anser att detta också gäller situationer där båda misstänks för brott. Brödernas textmeddelanden borde sålunda inte ha fått fogas till förundersökningsprotokollet.

Till förundersökningsprotokollet hade också fogats sådana fotografier och textmeddelanden som inte hade något samband med det ärende som undersökningen gällde. Biträdande JO konstaterar att det på grund av fotografiernas och i synnerhet textmeddelandenas förtroliga och privata karaktär skulle ha varit skäl att omsorgsfullt överväga om de hade någon relevans i ärendet och om det fanns anledning att foga dem till förundersökningsprotokollet.

Dessutom anser biträdande JO att det inte tillräckligt utförligt motiverats varför den ene klaganden inte fick anlita ett visst biträde under förundersökningen.

Biträdande JO Jukka Lindstedts beslut dnr 1673/4/07 i sin helhet (på finska)

Närmare information ger äldre JO-sekreterare Juha Haapamäki,
tfn (09) 432 3334.