Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Biträdande justitieombudsmannen om intressebevakning: Redovisning ska upprättas på huvudmannens modersmål

Biträdande justitieombudsman Petri Jääskeläinen anser att de allmänna intressebevakarna i ett tvåspråkigt område ska upprätta redovisning på huvudmannens modersmål, dvs. finska eller svenska.

I annat fall har huvudmannen rätt att få redovisningen översatt till sitt modersmål. På detta sätt tryggas huvudmannens grundläggande språkliga rättigheter, konstaterar biträdande justitieombudsmannen.

Redovisningen innefattar årsredovisning och slutredovisning. Intressebevakaren ska varje år lämna in en årsredovisning till magistraten för granskning. Årsredovisningen visar hur huvudmannens ekonomiska angelägenheter har skötts under redovisningsperioden. Årsredovisningen innehåller dels sifferuppgifter och dels en textrapport. Av den framgår bl.a. huvudmannens tillgångar och skulder och vilka förändringar som skett under redovisningsperioden samt betydande rättshandlingar som gjorts på huvudmannens vägnar. När uppdraget upphör ska intressebevakaren ge en slutredovisning. Magistraten ska utan dröjsmål granska redovisningarna.

Framgick under inspektionen

När biträdande justitieombudsman Jääskeläinen i slutet av 2006 inspekterade Esbo stads intressebevakningsbyrå framgick det att de allmänna intressebevakarna upprättade årsredovisningarna på finska också i sådana fall då huvudmannen var svenskspråkig. Jääskeläinen beslöt undersöka ärendet på eget initiativ.

Biträdande justitieombudsmannen konstaterar i sitt avgörande att lagstiftningen inte ger något direkt svar på frågan om på vilket språk allmänna intressebevakare i ett tvåspråkigt område ska upprätta års- och slutredovisningar. Han anser emellertid att en grundrättighetspositiv lagtolkning förutsätter att man i dessa fall tillämpar språklagen eller åtminstone de principer som kan härledas från språklagen.
 
Utgångspunkten är sålunda den att redovisningarna ska upprättas på huvudmannens modersmål. Huvudmannens modersmål framgår av befolkningsregistret. Intressebevakaren, som verkar i samråd med huvudmannen, kan också personligen fråga huvudmannen om saken.

Inget teknist hinder

Biträdande justitieombudsmannen konstaterar att redovisningsprogrammen innehåller svenskspråkiga dokumentunderlag för årsredovisningar och att det sålunda inte finns något tekniskt hinder för att förverkliga de språkliga rättigheterna i detta avseende.

Enligt biträdande justitieombudsmannens åsikt är det motiverat att magistraten behandlar redovisningarna på det språk som de är upprättade på. Huvudmannens grundläggande språkliga rättigheter kan också i detta avseende tryggas så att huvudmannen har rätt att på begäran få en översättning av årsredovisningen om den inte är upprättad på modersmålet.


Biträdande justitieombudsman Petri Jääskeläinens beslut dnr 423/2/07 i sin helhet (på finska).


Närmare upplysningar ger JO-sekreterare Mikko Sarja, tfn (09) 432 3364.