Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Biträdande justitieombudsmannen ger en tingsdomare vid Helsingfors tingsrätt en anmärkning

En upprörd domare föreslog branschbyte för ett rättegångsbiträde

29.8.2006

Biträdande justitieombudsman Petri Jääskeläinen kritiserar en tingsdomare vid Helsingfors tingsrätt för olämpligt uppträdande. Tingsdomaren hade i ett upprört tonfall sagt att den jurist som biträdde en åtalad borde eventuellt överväga att byta yrke. Tingsdomaren hade fällt denna kommentar efter att ha hindrat den åtalades biträde från att fråga sin huvudman om sådant som allmänna åklagaren redan tagit upp under förhöret med den åtalade.

Enligt biträdande justitiemannens åsikt kan domarens ordval anses vara kränkande. Dessutom kunde den åtalade uppfatta domarens negativa attityd som riktad mot sig och sin sak. Jääskeläinen gav tingsdomaren en anmärkning för dennes uppträdande som stred mot statstjänstemannalagen och rättvis rättegång.

Biträdande justitieombudsmannen understryker att domarämbetet förutsätter ett korrekt uppträdande också i situationer som eventuellt väcker irritation och stress. Domaren skall sträva efter att parterna upplever processledningen som rättvis och opartisk. En rättvis rättegång förutsätter att domaren under sammanträdet uppträder sakligt, också mot parternas biträden.

Efter att ha lyssnat på en bandinspelning från sammanträdet konstaterar Jääskeläinen att domarens uppträdande utifrån sett förefaller ha varit klart olämpligt.

Biträdande justitieombudsmannen såg emellertid ingen anledning att kritisera tingsdomarens processledning i materiellt hänseende.

Närmare upplysningar ger justitieombudsmannasekreterare Pasi Pölönen, tfn (09) 432 3345.

Biträdande justitieombudsman Jääskeläinens beslut dnr 388/4/06  i sin helhet (på finska).