Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Biträdande justitieombudsman Jääskeläinen:

Skyddsbestämmelserna för vraket Vrouw Maria är rättsligt sett osäkert grundade 

 

30.6.2005

Biträdande justitieombudsman Petri Jääskeläinen har gett sitt beslut med anledning av ett klagomål där man har kritiserat Museiverkets förfarande i ett ärende gällande skyddandet av vraket Vrouw Maria som befinner sig inom Skärgårdshavets nationalparks område och som har skyddats med stöd av fornminneslagen.

 

Museiverket hade i maj år 2000 ingått ett avtal med ägarparten till vattenområdet, dvs. Forststyrelsen, med vilket avtal man omkring det fredade vraket inrättade ett skyddsområde som hade en omfattning med en diameter om 1500 meter. Enligt avtalet gäller ett förbud mot dykning och ankring på skyddsområdet. Klaganden ansåg att det var lagstridigt att med avtalet förordna om förbudet mot dykning och ankring.

 

Biträdande justitieombudsman Jääskeläinen anser att Museiverkets förfarande inte har varit lagstridigt i ärendet. Museiverket har enligt honom dock inte med avtalsbestämmelserna inkluderade i skyddsområdesavtalet kunnat åstadkomma sådana allmänna förbud eller föreskrifter gällande dykning eller ankring som är rättsligt bindande för utomstående parter och som inte redan i sig utgör en följd av fornminneslagens förbud mot att göra ingrepp i fråga om vraket och dess skyddsområde. Museiverket har inte någon befogenhet att utfärda några förbudsföreskrifter av nämnda slag. Å andra sidan är själva förbudet mot ingrepp beroende av tolkning, med andra ord i vilken mån förbudet mot ingrepp förhindrar eller begränsar dykning och ankring på skyddsområdet.

 

Biträdande justitieombudsmannen anser att det är otillfredsställande att det förbud mot dykning och ankring som Museiverket anser vara nödvändigt för att skydda vraket är rättsligt sett osäkert grundat. Han har meddelat Museiverket för kännedom om att han är av den åsikten att Museiverket i stället för avtalsförfarandet skulle ha haft grundad anledning att föra ärendet gällande skyddsområdet för vraket Vrouw Maria samt förbudet mot dykning och ankring att avgöras av den regionala miljöcentralen som har befogenhet att utfärda föreskrifter som tryggar vrakets värde. Dessutom gör han en framställan till Museiverket att verket skall vidta åtgärder för att eliminera den rättsliga osäkerheten gällande förbudet mot dykning och ankring, dvs. att verket ansöker om att den regionala miljöcentralen skall utfärda de nödvändiga föreskrifterna för att skydda vraket.

 

Ytterligare information ges av justitieombudsmannasekreterare Jouni Toivola, tel. (09) 432 3344.

Biträdande justitieombudsman Jääskeläinens beslut dnr 868/4/03  i sin helhet (på finska).