Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Biträdande JO Sakslins beslut ledde till skatteåterbäringar

Tullen rättade ca 300 felaktiga bilskattebeslut

Fram till början av april hade tulldistrikten rättat ca 300 felaktiga bilskattebeslut och återburit de överdebiterade beloppen till de skatteskyldiga, framgår det av Tullstyrelsens utredning till biträdande JO Maija Sakslin.

Sakslin ansåg i sitt beslut i augusti 2011 att Tullstyrelsen förfarit lagstridigt då den från och med år 2008 inte längre hade rättat fel i de bilskattetabeller som den publicerat. Den hade inte heller rättat beskattningsbeslut som på grund av fel skatteprocent lett till alltför stort skatteuttag.

Vidare ansåg Sakslin att Tullen bör rätta de felaktiga beslut som ännu kan rättas i enlighet med bestämmelserna om rättelse av sakfel.

Klagomålsavgörandet gällde endast en modell av ett bilmärke. I samband med rättelseyrkanden har Tullstyrelsen dock fått vetskap också om andra fel i skattetabellernas procentsatser.

Efter biträdande JO:s beslut hade Tullen för tulldistrikten sammanställt en tabell över de alltför höga skatteprocentsatserna. Felaktiga bilbeskattningsbeslut hade rättats och överdebiterade belopp hade återburits för en fem års period räknat från det att Tullen upptäckt fel i skattetabellen.

Man hade upptäckt ca 300 beslut som behövde rättas. Det minsta skattebelopp som återbetaldes var 21,90 euro och det största 2 157,93 euro. Återbäringarna uppgick till i medeltal 221,39 euro och till sammanlagt 65 310,36 euro.

Tullstyrelsen publicerar en tabell över felaktiga procentsatser på sina hemsidor. Om den automatiska sökningen inte har hittat alla enskilda fel kommer felen att rättas på de skattskyldigas begäran, meddelar Tullstyrelsen.

Närmare information ger referendarierådet Riitta Länsisyrjä, tfn (09) 432 3362

Biträdande JO Maija Sakslins beslut 19.8.2011, dnr 1664/4/2009 i sin helhet (på finska).