Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Biträdande JO Sakslin undersöker finansministeriets och Tullens förfarande i samband med bilbeskattningen

Biträdande justitieombudsman Maija Sakslin har bett finansministeriet och Tullen lämna in en utredning om de åtgärder som de vidtagit för att se över den lagstiftning och beskattningspraxis som berör bilbeskattningen.

Dessutom har Sakslin begärt en utredning om hur man informerat om återbäringen av debiterad bilskatt och om rättelseförfarandet.

EU-domstolen meddelade redan år 2013 en dom som gällde Nederländerna, på grundval av vilken man också i Finland borde ha tagit hänsyn till icke-diskrimineringskravet vid beskattningen av begagnade bilar som importerats efter år 2008.

Efter att domen meddelats skulle det enligt Sakslin ha funnits skäl för ministeriet och Tullen att utan dröjsmål vidta åtgärder för att garantera effektiv efterlevnad av EU-rätten.

- I Finland var rättsläget beträffande bilbeskattningen efter domen entydigt. Finland hade inte från och med år 2008 garanterat att den resterande bilskatten för ett fordon som köpts från en annan EU-medlemsstat inte under några omständigheter överskred den resterande bilskatten för ett fordon som köpts i hemlandet.

Tullombudet anförde besvär över Helsingfors förvaltningsdomstolens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen, som meddelade sitt beslut i ärendet i december 2014.
 
Enligt Sakslin kunde Tullen ha övervägt hur motiverat ändringssökandet var med avseende på effektiv efterlevnad av EU-rätten och även med avseende på tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna.

Biträdande justitieombudsman Sakslins beslut dnr 786/4/14 (på finska), tilläggsinformation ges av referendarierådet Riitta Länsisyrjä, tfn (09) 432 3363.