Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Biträdande JO Jääskeläinen kritiserar Åbo och Riihimäki fängelser

Advokatbesök ordnades i strid med lag

5.9.2008

Riksdagens biträdande JO Petri Jääskeläinen riktar kritik mot Åbo och Riihimäki fängelser för att de ordnat möten mellan fångar och deras advokater i strid med lag. Fångarna och advokaterna har varit tvungna att träffas i rum som är avdelade med en plexivägg och samtala med varandra per telefon.

En advokat klagade över att Åbo fängelse tillämpat en sådan praxis att han två gånger varit tvungen att besöka en fånge under sådana särskilt övervakade förhållanden och att överlämna handlingar till fången via en vakt. Vid Riihimäki fängelse hade en fånge under ett besök som ordnats på detta sätt börjat misstänka att fängelsemyndigheterna avlyssnade hans samtal med advokaten.

Fångar har rätt till förtroliga möten med sin advokat

Biträdande JO Jääskeläinen understryker att det hör till de centrala rättsskyddsgarantierna att en fånge har rätt till fria och förtroliga möten med sin advokat. Tröskeln för att ordna möten under särskilt övervakade förhållanden måste sålunda ställas högt. Skyddet för advokatsekretessen innebär att fängelsemyndigheterna inte får avlyssna samtal mellan en fånge och dennes advokat och inte heller läsa handlingar som de tar fram under besöket.

Europeiska människorättsdomstolen har i vissa fall konstaterat att det strider mot människorättskonventionen att en advokat som besöker sin huvudman i fängelset måste träffa denne i ett rum där en glasvägg hindrar utbyte av dokument och där de är tvungna att höja rösten för att höra varandra.

Jääskeläinen framhåller också att det måste finnas reella och i lagen angivna konkreta skäl för att ordna besök under särskild övervakning. Ett skäl som kan komma i fråga är att det finns misstanke om att advokatens säkerhet är hotad. Också då kan särskild övervakning endast i undantagsfall ordnas mot advokatens vilja.

Åbo fängelse får anmärkning för lagstridigt förfarande

Vid Åbo fängelse har det varit allmän praxis att möten mellan fångar och advokater ordnats under särskild övervakning. Fängelsemyndigheterna har inte över huvud taget insett att besöken under dessa förhållanden varit särskilt övervakade på det sätt som avses i fängelselagen. Från fängelsets sida har man följaktligen inte i enlighet med lagen prövat förutsättningarna för att ordna besöken under särskilt övervakade förhållanden.

Biträdande JO Jääskeläinen anser att det felaktiga förfarandet varit så allvarligt att han ger Åbo fängelse en anmärkning ? trots att fängelset enligt vad klaganden uppger sedermera har slutat ordna advokatbesöken under särskilt övervakade förhållanden. Eftersom fängelset inte har någon annan typ av besöksrum får fången och advokaten numera träffas på samma sida av plexiväggen. Till JO:s kansli har dock just kommit in ett nytt klagomål om ett advokatbesök under särskilt övervakade förhållanden vid Åbo fängelse.

Vid Riihimäki fängelse har man förfarit felaktigt i ett enskilt fall

I samband med ett advokatbesök under särskilt övervakade förhållanden misstänkte fången att samtalet mellan honom och advokaten avlyssnades. Något sådant visade sig dock inte ha skett och advokaten hade gått med på arrangemanget.

Riihimäki fängelse har ett särskilt oövervakat rum för advokatbesök. Eftersom rummet inte är avdelat med någon plexi- eller annan vägg kan advokaten och fången läsa och diskutera handlingar tillsammans. Ibland har besök emellertid ordnats i särskilt övervakade rum, om flera advokater samtidigt besökt fångar på samma avdelning. I sådana fall har advokaten och fången fått sitta på samma sida av plexiväggen. I det fall som klagomålet avser hade man utan tillräckliga skäl avvikit från den normala praxisen. Jääskeläinen meddelade fängelset sin uppfattning om det felaktiga förfarandet.

Fångar och häktade har samma behov av förtroliga möten

Biträdande JO anser det vara otillfredsställande att fängelselagens bestämmelser om fångars rätt att träffa sitt ombud skiljer sig från motsvarande bestämmelser i häktningslagen. I fängelselagen föreskrivs att besök kan tillåtas utan övervakning. I häktningslagen föreskrivs att besök av ombud inte får övervakas om det inte finns grundad anledning att misstänka att brott mot lagen kommer att begås under besöket.

Jääskeläinen framställer att justitieministeriet överväger att justera fängelselagen i detta avseende. Han emotser ministeriets svar senast 30.1.2009.


Biträdande JO Petri Jääskeläinen beslut dnr 3287/4/07 och
dnr 531/4/07 i sin helhet (på finska).

Närmare upplysningar ger JO-sekreterare Pasi Pölönen,
tfn (09) 432 3345.