Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Biträdande JO ger en tingsdomare anmärkning för lagstridigt förfarande

En tingsrätt underlät att arkivera en stämningsansökan

11.12.2007

Biträdande JO Petri Jääskeläinen klandrar en tingsdomare vid Helsingfors tingsrätt för lagstridigt förfarande. Domaren hade inte arkiverat en stämningsansökan och dess bilagor utan returnerat dem till käranden då stämningen lades ner. Förfarandet strider mot arkivlagen och tingsrättens arkivstadga. Dessutom strider det mot offentlighetslagens bestämmelser om rätten till information och kontrollmöjligheter. Stämningsansökningar och deras bilagor ska förvaras varaktigt, oberoende av ärendets utgång.

Av en debattartikel "Nokiaa ympäröi vaikenemisen muuri" i dagstidningen Helsingin Sanomat den 22.10.2006 framgick det att en journalist bett tingsrätten lämna ut en stämning som tingsrätten inte längre hade i sin besittning. Det undrades i artikeln hur det kom sig att tingsrätten i strid med arkivstadgan inte hade arkiverat handlingarna. Biträdande JO Jääskeläinen beslöt pröva ärendet på eget initiativ.

I sitt avgörande konstaterar Jääskeläinen att enligt arkivlagen och tingsrättens arkivbildningsplan ska stämningsansökningar och bilagor förvaras varaktigt. De ska sålunda arkiveras hos tingsrätten som inte får lämna ut dem så att de förloras för gott. Eftersom handlingarna i det aktuella fallet hade returnerats till käranden fanns i tingsrättens arkiv därefter kvar endast två handläggningsbeslut i ärendet.

Biträdande JO påpekar att syftet med arkivväsendet är att trygga bl.a. rätten till information, dataskyddet och forskningens intressen. Arkiveringen av myndigheternas handlingar tillgodoser dessutom offentlighetsprincipen och sålunda individens rättigheter gentemot det allmänna. I detta avseende är det fråga om att främja individens rättssäkerhet. Offentligheten stöder rättskipningens objektivitet, den demokratiska kontrollen av den offentliga maktutövningen och sålunda i ett vidare perspektiv också förtroendet för rättsväsendet och myndighetsverksamheten. Genom att rättskipningen är offentlig kan också förverkligandet av jämlikheten övervakas. Jääskeläinen framhåller att eftersom handlingarna returnerats kunde handlingsoffentligheten och de med den sammanhängande intressena inte tryggas i det aktuella fallet.

I samband med att biträdande JO undersökte ärendet uppmärksammade han också tingsrättens beslut att sekretessbelägga handlingarna i tio år. Beslutet hade givits i tingsrättens kansli, utan att något sammanträde hållits. Biträdande JO konstaterar att enligt den lag som gällde vid den aktuella tidpunkten kunde beslut om sekretessbeläggning inte fattas utan sammanträde och muntlig förhandling. Eftersom handlingarna returnerats var det omöjligt att kontrollera om sekretessbeslutet var korrekt i materiellt hänseende, dels vad beträffar rätten till information och rätten att söka ändring och dels vad beträffar den allmänna laglighetskontrollen.

Lagstiftningen om rättegångens och rättegångshandlingarnas offentlighet har därefter ändrats. Biträdande JO nöjer sig därför med att meddela tingsdomaren sin uppfattning om förutsättningarna för sekretessbeläggning.

Biträdande JO Petri Jääskeläinens avgörande 4111/2/06 i sin helhet (på finska).

Närmare upplysningar ger JO-sekreterare Pasi Pölönen, tfn (09) 432 3345.